Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2018

Miejsce składania wniosków

Wnioski muszą być złożone w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Sposób składania wniosków

Wnioski muszą być złożone w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny wskazany w Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych PO WER 2014-2020 posiadający udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub adaptacji wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży, który w ciągu ostatnich 5 lat, zrealizował co najmniej 1 projekt lub usługę o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 10% wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs w przypadku każdego obszaru indywidualnie: poznawczego, osobowościowego i emocjonalno-społecznego.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć szczegółowego opracowania koncepcji (opisu), a następnie wykonania, wyprodukowania i upowszechnienia zestawu narzędzi diagnostycznych, materiałów postdiagnostycznych do opracowanego zestawu narzędzi oraz opracowania aplikacji elektronicznej wyłącznie dla jednego z 3 obszarów (emocjonalno-społecznego, osobowościowego lub poznawczego).

Kryteria wyboru projektów

Regulamin - zmiana 09.01.2018 r. (PDF 1 MB)

Regulamin – zmiana 20.12.2017 r. (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (PDF 763 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt dla każdego z 3 obszarów. Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na dany obszar określony w regulaminie konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 34 919 288,00 PLN i została podzielona na 3 obszary:

1. Obszar emocjonalno-społeczny – maksymalna wartość projektu: 7 697 144,00 zł.

2. Obszar osobowościowy – maksymalna wartość projektu: 9 222 144,00 zł.

3. Obszar poznawczy – maksymalna wartość projektu: 18 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin - zmiana 09.01.2018 r.  (PDF 1 MB)

Opis zmian - 09.01.2018 r.

Informujemy, że IP MEN wydłużyła termin składania wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną do 15 lutego 2018 r.

Regulamin – zmiana 20.12.2017 r.  (PDF 612 KB)

Opis zmian (PDF 47 KB)

 

Uwaga! Trwają prace związane z wydłużeniem terminu naboru wniosków

Informujemy, że w IOK trwają prace związane z wydłużeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 pn. Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów zostanie wydłużony do drugiej połowy stycznia 2018 r. Informacja o zmianie terminu naboru i zmienionym Regulaminie konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.efs.men.gov.pl w najbliższych dniach.

Informujemy, że w związku z dodaniem do Regulaminu konkursu nowych załączników nr 20 i 21, IP MEN wydłużyła termin składania wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną do 20 grudnia 2017 r.

Regulamin – zmiana 15.11.2017 r. (PDF 1 MB)

Opis zmian (PDF 400 KB)

Załączniki:

Załącznik nr 20 - Szczegółowy opis aplikacji elektronicznej (PDF 388 KB)

Załącznik nr 21 - Opis rozwiązań technologicznych Platformy Systemu Poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (PDF 548 KB)

Regulamin konkursu (PDF 763 KB)

Załączniki do regulaminu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 846 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały opisane w Regulaminie konkursu (PDF 763 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (3) (PDF 116 KB)

Pytania i odpowiedzi (2) (PDF 79 KB)

Pytania i odpowiedzi (1) (PDF 94 KB)

Spotkanie informacyjne 24 października 2017 r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 pn. Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Spotkanie odbędzie się 24 października 2017 r. (wtorek) o godzinie 9.00 w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25, sala nr 305, III piętro.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 23 października 2017 r. (poniedziałek) do godz. 14.00 na adres: konkurs.poradnie@men.gov.pl

Linki

www.efs.men.gov.pl

konkurs.poradnie@men.gov.pl