Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Mobilność ponadnarodowa terapeutów

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że 26.01.2021 r. rozstrzygnięto konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/20 na mobilność ponadnarodową osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

W odpowiedzi na nabór zgłoszono 38 wniosków, ostatecznie dofinansowanie otrzyma 16 projektów.

W ramach realizowanych projektów zostaną wsparci pracownicy instytucji oferujących pomoc terapeutyczną, wychowawczą czy też socjalizacyjną dla dzieci i młodzieży. Wzrost kompetencji pracowników przyczyni się do wyższej jakości świadczonej przez nich pracy.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udział pracowników w wyjazdach do placówek zagranicznych, które będą realizowane w formie wizyty studyjnej, stażu lub job shadowing m.in. w Danii, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii oraz na Litwie. Polscy terapeuci i wychowawcy będą mogli zapoznać się ze sposobem pracy instytucji zagranicznych oraz wymienić doświadczenia z zagranicznymi specjalistami. Zapewniony zostanie im dostęp do wiedzy dotyczącej standardów pracy w podobnych placówkach w Unii Europejskiej i dobrych praktyk możliwych do przeniesienia na grunt krajowy.

Przede wszystkim skorzystają na tym ich podopieczni: dzieci i młodzież. W ramach konkursu podpisano dotychczas 8 umów o dofinansowanie (stan na 29.01.2021 r.), których łączna kwota dofinansowania wynosi blisko 3 miliony złotych.

Szczegóły konkursu