Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.2

ZMIANA TERMINU: 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 22.06.2020

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie około 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 23 marca do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 23 marca do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się: administracja publiczna, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, organizacje pozarządowe, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej (wizyta studyjna lub praktyka/staż lub job shadowing) dla osób, które zajmują się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym,   socjalizacyjnym lub rehabilitacyjnym z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujące zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mobilnosc@mfipr.gov.pl 

FAQ  (DOC 105 KB)

FAQ wersja PDF  (PDF 653 KB)