Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.10.2017 do 05.11.2017

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs MOTO POWER nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17 w temacie „Przetestowanie 5. poziomu kształcenia na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji” Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 16 października 2017 r. do 5 listopada 2017 r. do godz. 23:59.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być dostarczone w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA (www.sowa.efs.gov.pl).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty składane przez uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego: automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji lub inżynieria testowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na przygotowanie i przetestowanie programu kształcenia na 5. poziomie Polskich Ram Kwalifikacji na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000 PL

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Uwaga! Z dniem 23.08.2017 r. uległ zmianie regulamin konkursu!

 

Informacja o zmianie dokumentacji konkursowej (PDF 35 KB) z dnia 23.08.2017 r

Regulamin konkursu (PDF 608 KB) (wersja obowiązująca od dnia 23.08.2017 r)

Regulamin konkursu (DOCX 1 MB) (wersja archiwalna - obowiązująca do dnia 22.08.2017 r)

 

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 506 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 892 KB)

Załącznik 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (DOC 345 KB)

Załącznik 4 Wzór opisu koncepcji (DOCX 339 KB)

Załącznik 5 Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatków (DOC 87 KB)

Załącznik 6 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (DOC 151 KB)

Załącznik 7 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (DOC 202 KB)

Załącznik 8 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (DOC 242 KB)

Załącznik 9 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (DOC 154 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (DOC 149 KB)

Załącznik 11 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (DOC 150 KB)

Załącznik 12 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (DOC 148 KB)

Załącznik 13 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (DOC 147 KB)

Załącznik 14 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 16 MB)

Załącznik 15 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 552 KB)

Załącznik 16 Lista sprawdzająca (XLS 44 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie określa załącznik 1 (PDF 506 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik 14 (DOC 16 MB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro@mr.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi (DOC 47 KB) które wpłynęły do IOK do dnia 17.07.2017 r.