Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.07.2020

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 394 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok.4 miesiące od zakończenia naboru

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 19 czerwca do 31 lipca 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 19 czerwca do 31 lipca 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (uczelniami), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),

- zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z ASD) na uczelniach w Polsce dzięki wdrożeniu do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny” – asystent osoby z ASD”.

Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby uczelni oraz studentów z ASD. Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja zostanie wdrożona w co najmniej 40 uczelniach w Polsce, na których kształcą się studenci z niepełnosprawnością.

Istotą skalowania jest zapewnienie trwałego wdrożenia innowacji do praktyki uczelni zaangażowanych do projektu. Pomysł na skuteczną implementację innowacji do praktyki uczelni wnioskodawcy przedstawiają w tzw. strategii skalowania – dokumencie, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 1 776 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Zał. 1a Model funkcji asystenta studenta z ASD (PDF 1 MB)

Zał. 1b Warsztaty dla asystentów z ASD (PDF 2 MB)

Zał. 1c Przewodnik dla pracowników uczelni wyższych (PDF 2 MB)

Zał. 1d Przewodnik dla studentów w spektrum oraz osób wspierających studentów z ASD (PDF 2 MB)

Zał. 2 Wzór strategii skalowania innowacji społecznej (DOCX 104 KB)

Zał. 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Zał. 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach POWER (PDF 214 KB)

Zał. 5 Regulamin pracy KOP (PDF 1 MB)

Zał. 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 668 KB)

Zał. 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 485 KB)

Zał. 8 Wzór deklaracji poufności dla członków KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 617 KB)

Zał. 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 272 KB)

Zał. 10 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER (PDF 891 KB)

Zał. 11 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje WOD projektu konkursowego w ramach POWER (PDF 224 KB)

Zał. 12 Lista uczelni w Polsce - studenci z niepełnosprawnością (XLSX 13 KB)

Zał. 13 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej  (DOC 623 KB)

Zał. 14 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 831 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinanowanie  (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (FAQ)  (DOCX 18 KB)

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl