Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.17

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 29.06.2018

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/18 „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego”

W dniu 14 września 2018 roku została zatwierdzona lista dla wszystkich projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/18 „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego” spełniły wymagane kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Na konkurs wpłynęło 13 projektów. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej oraz negocjacji dofinansowanie przyznano 4 projektom o łącznej wartości 8 383 709,00 PLN. Stanowi to przekroczenie alokacji dostępnej na konkurs (8 000 000,00 PLN), jednakże dokonane przez IOK zwiększenie alokacji jest zgodne z warunkami określonymi przez IOK w Regulaminie konkursu (zwiększenie do 10% alokacji, projekty mieszczące się w pierwotnej alokacji nie zapewniały łącznie pełnej realizacji wskaźników określonych dla konkursu). 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

01.08.2018

Miejsce składania wniosków

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:          

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów przewidujących opracowanie i realizację nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi), którzy z względu na charakter pracy wykonują obowiązki wymagające komunikowania się ze stronami sporu pozostającymi ze sobą w konflikcie. W ramach konkursu mają zostać opracowane programy szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego. W oparciu o opracowane programy mają zostać przeprowadzone szkolenia dla łącznie co najmniej 4000 uczestników (1000 osób w projekcie).

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER nr 2 Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.

 

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów.

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/18 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego”

Zmiana dotyczy doprecyzowania przez IOK zasad możliwości zwiększenia alokacji na konkurs i objęcia dofinansowaniem większej liczby projektów (podrozdz. I.4 pkt 3), w sytuacji gdy projekty, które mogłyby otrzymać dofinansowanie w ramach pierwotnej alokacji, nie zapewnią łącznie realizacji wartości docelowej założonych dla konkursu wskaźników.

Zmiana ta nie będzie skutkować nierównym traktowaniem wnioskodawców, gdyż projekty do dofinansowania będą wybierane zgodnie z kolejnością ustaloną według punktacji uzyskanej w wyniku przeprowadzonej - zgodnie z podrozdz. IV.2 Regulaminu konkursu - oceną merytoryczną.

Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 23.08.2018 r., tj. z dniem opublikowania informacji.

 

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/18 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego”

Zmiana dotyczy uzupełnienia minimalnego zakresu programu szkolenia (kryterium dostępu nr 5, str. 26 Regulaminu konkursu). Program powinien uwzględniać zagadnienia dotyczące przełamywania barier w komunikacji (formułowanie nowych strategii komunikowania się, w tym dostosowywanie formy wypowiedzi do odbiorców i odformalizowywanie wypowiedzi).

Zmiana ta ma na celu zapewnienie rzeczywistej skuteczności szkoleń i dopasowanie ich do potrzeb grupy docelowej. Zgodnie z założeniami Rocznego Planu Działania na rok 2018 IOK ma prawo do uszczegółowienia zakresu tematycznego wskazanego w kryterium dostępu programu szkoleń w Regulaminie konkursu.

Jednocześnie, w związku z koniecznością stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zmianie uległ minimalny wzór umowy o dofinansowanie załączony do Regulaminu konkursu (załączniki nr 8a i 8b).

Mając na uwadze powyższe zmiany IOK uznała za konieczne przedłużenie terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie dla konkursu. 

Nowy termin został ustalony na dzień 29 czerwca 2018 roku (godz. 12:00) (str. 11 Regulaminu konkursu).Wszystkie ujęte w dokumentacji modyfikacje zostały wprowadzone w trybie śledzenia zmian, co ma ułatwiać wnioskodawcom ich szybkie odnalezienie.

Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 14.06.2018 r., tj. z dniem opublikowania informacji.

Regulamin konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/18 -  wersja obowiązująca od dnia 23.08.2018 r. - plik (PDF)

Regulamin konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/18 - wersja po zmianach z dnia  14.06.2018 r. (wersja archiwalna- plik (PDF)

Regulamin konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/18 - wersja archiwalna - plik (PDF) 

załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej  - plik (PDF) 

załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje - plik (PDF) 

załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP  - plik (PDF) 

załącznik nr 4 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora  - plik (PDF)

załącznik nr 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności  - plik (PDF)

załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności  - plik (PDF)

załącznik nr 7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu   - plik (PDF)  

załącznik nr 8a wzór umowy o dofinansowanie - wersja po zmianach z dnia 14.06.2018 r. (obowiązująca)- plik (PDF) 

załącznik nr 8a wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna - plik (PDF)

załącznik nr 8b wzór umowy o dofinansowanie dla kwot ryczałtowych - wersja po zmianach z dnia 14.06.2018 r. (obowiązująca)- plik (PDF)

załącznik nr 8b Wzór umowy o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe  - plik (PDF)

załącznik nr 9 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER  -plik (PDF)

załącznik nr 10 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach POWER  - plik (PDF)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja założona na konkurs wynosi 8 000 000 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek podane są w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:  power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości