Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój - 27 września 2021 r.

27 września 2021 r. minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 24. wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

I.    Ogólny opis Programu oraz głównych warunków realizacji

  • Zaktualizowano informację o obecnie obowiązującej, siódmej wersji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  • Dodano opis komplementarności działań na rzecz kadr medycznych wdrażanych w ramach priorytetów VII PO WER z działaniami podejmowanymi w ramach celu tematycznego 13 ze środków REACT-EU w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz w ramach Regionalnych Programów.

II.    Opis poszczególnych priorytetów Programu oraz poszczególnych działań/poddziałań:

  • Działanie 2.8:

– w ramach typu operacji nr 6, dotyczącejprzygotowania władz samorządowych oraz kadr instytucji pomocy i integracji społecznej do wdrażania planu deinstytucjonalizacji usług społecznych, zwiększono limit wydatków na środki trwałe i cross-financing do poziomu 40% wydatków kwalifikowalnych projektu;

– dokonano korekty zapisu dotyczącego wkładu własnego dla typu operacji nr 6.

  • Dodano VII i VIII priorytet, oba związane z instrumentem REACT-EU: VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia oraz VIII Pomoc techniczna REACT-EU.
  • Zastąpiono Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wskazane jako Instytucja Pośrednicząca (pkt 8) oraz instytucja odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów (pkt 13) Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, w przypadku Działań: 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.20.

III Zmiany finansowe

  • W ramach priorytetów II i IV PO WER dokonano realokacji środków. Środki zmniejszono w ramach Działań: 2.12 i 2.19, a zwiększono w ramach Działań: 2.21 i 4.3. Realokacje wynikają ze zmian w Programie podyktowanych koniecznością zabezpieczenia środków dla bieżących potrzeb wynikających m.in. z negatywnych skutków pandemii COVID-19.
  • W Indykatywnym planie finansowym PO WER (EUR) wprowadzono zmiany wynikające ze zmian opisanych powyżej.

IV Załącznik 1 – wprowadzono zapisy dotyczące nowego Działania 7.1.

V Załącznik 2a – dodano wskaźniki dla nowych Osi VII i VIII.

VI Załącznik 2b: 

  • Działanie 2.19 – dodano sposób i źródło pomiaru wskaźników dotyczących wsparcia szkoleniowego z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego;
  • dodano nową zakładkę z definicjami wskaźników produktu i rezultatu dla priorytetu VII PO WER.

VII Załącznik 5 – uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

VIII Cały dokument – wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.

Szczegóły oraz aktualna 24 wersja SZOOP PO WER