Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 3.4

3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 22.07.2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 16 grudnia 2015 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 w ramach działania 3.4 "Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

Komisja rozpatrzyła i oceniła 113 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego: 50 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, a 63 wnioski uzyskały ocenę negatywną.

Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana pocztą do wnioskodawców.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Od 70 do maksymalnie 130 dni. Instytucja organizująca konkurs podejmie wszelkie możliwe działania dla ogłoszenia wyników konkursu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

ul. Nowogrodzka 47 a,

00-695 Warszawa.

Sposób składania wniosków

na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

- szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne);

- grupy uczelni pod przewodnictwem lidera.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na realizację projektów obejmujących swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych mogące przebiegać wyłącznie w dwóch odrębnych procesach:

1. tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source,

2. modyfikacji funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem systemu antyplagiatowego lub zakupu licencji systemu antyplagiatowego.

Powyższe działania muszą zostać uzupełnione o opracowanie oraz wdrożenie w jednostce objętej wsparciem precyzyjnych procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu III PO WER na 2015 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dla uczelni kształcących (stan na dzień złożenia projektu) - do 4000 studentów 1 000 000 zł, - 4 001-12 000 studentów - 1 500 000 zł, - powyżej 12 000 studentów - 2 000 000 zł. W przypadku projektów obejmujących wyłącznie zakup licencji systemu antyplagiatowego maksymalna wartość projektów wynosi 50 proc. wskazanych powyżej kwot. Wskazane wartości dotyczą także projektów składanych w grupie uczelni.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000 zł w tym maksymalnie 10 000 000 zł na projekty dotyczące tworzenia nowych systemów antyplagiatowych.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: antyplagiaty@ncbr.gov.pl, tel.: 22 39 07 246.

Linki

Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca PO WER.