Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.19

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 15.11.2017

IOK ogłasza listę projektów wybranych do dofinansowania.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 2-3 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (dalej SOWA)

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 6 do 15 listopada 2017 r. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe
  • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • przedsiębiorcy
  • szkoły wyższe
  • jednostki naukowe
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
  • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej
  • urzędy wojewódzkie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na przeszkolenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej z zakresu analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs wynosi 5 800 000 zł (w tym 4 000 000 zł na projekt dotyczący szkoleń ramowych i 1 800 000 zł na projekt dotyczących szkoleń specjalistycznych).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Uwaga! Zmiana regulaminu konkursu!

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (DOCX 18 KB) z dnia 07.11.2017 r.

Regulamin konkursu (DOC 728 KB)  - wersja aktualna od 07.11.2017 r.

Regulamin konkursu (DOC 726 KB) (wersja archiwalna - obowiązująca do 06.11.2017 r.)

Załączniki

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 149 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 882 KB)

Załącznik 3 Wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych (DOC 821 KB)

Załącznik 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w PO WER (PDF 258 KB)

Załącznik 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 282 KB)

Załącznik 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 284 KB)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia eksperta (PDF 290 KB)

Załącznik 8 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 285 KB)

Załącznik 9 Wzór Karty Oceny Merytorycznej (PDF 532 KB)

Załącznik 10 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 223 KB)

Załącznik 11 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 661 KB)

Załącznik 12 Konspekty szkoleń (7Z 1 MB)

Załącznik 13 Wzór oświadczenia dotyczącego skutków niezachowania formy komunikacji (DOC 27 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie określa załącznik nr 1 (DOCX 149 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określa załącznik 11 (PDF 661 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Możliwości uzyskania opinii IOK w zakresie spełnienia części kryteriów konkursu

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zasięgnięcia opinii Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) odnośnie do zapisów projektów w konkursie nr POWR.02.19.00-00-IZ.00-00-006/17. Opinia IOK będzie dotyczyła kryteriów określonych w pliku poniżej.

Do 10 listopada br. wydłużony został termin na przesyłanie skanów wydruków wniosków na skrzynkę pocztową konkurs.przestrzen@mr.gov.pl.

Informacja o możliwości uzyskania opinii IOK (DOC 36 KB) - aktualna

Informacja o możliwości uzyskania opinii IOK (PDF 294 KB) (wersja archiwalna)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju,  przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie 30 października br. w godzinach 11.00-14.00 w sali nr 003. 

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 161 KB) do 26 października na adres konkurs.przestrzen@mr.gov.pl.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.przestrzen@mr.gov.pl