Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 3.5

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 20.10.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków, tj. od 20 października 2020 r., do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 60 do maksymalnie 120 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzkiej 47a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie są składane w konkursie wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Uczelnia musi być również wiodąca we wdrażaniu idei dostępności.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym, w szczególności poprzez:

  • wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum,
  • upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego,
  • podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie zasad projektowania uniwersalnego,
  • wsparcie uczelni w prowadzeniu kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych,
  • wsparcie uczelni w zakresie realizacji – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie poprawy dostępności przestrzeni, obiektów, produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego,
  • inicjowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2020 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Planowana alokacja na konkurs wynosi 30 000 000,00 zł. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 30 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 29 100 000,00 zł. 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: cwod@ncbr.gov.pl

Linki

https://www.gov.pl/web/ncbr/centrum-wiedzy-o-dostepnosci-powr030500-ip08-00-cwd20