Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.8

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój

Wyniki naboru 22.08.2017

7.11.2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 - standard dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa - województwo podlaskie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 - standard dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera - województwo zachodniopomorskie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 - standard dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych - województwo łódzkie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 - standard dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - województwo lubelskie


Lista członków KOP w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17

23.10.2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 - standard dla osób z różnymi rodzajami sprzężonych niepełnosprawności, w tym co najmniej: do osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osób głuchoniewidomych, osób niewidomych z niepełnosprawnością fizyczną, osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 - standard dla osób z niepełnosprawnością fizyczną

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.04.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 24.07.2017 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie są wojewódzkie jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu sześciu projektów, a celem każdego z nich będzie opracowanie jednego modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji, skierowanego do osób o specyficznych potrzebach i dotyczącego różnych form usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Opracowany standard będzie skierowany do jednej z następujących grup osób:

 • osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych (maksymalna wartość projektu 10 176 000 PLN);
 • osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (maksymalna wartość projektu 10 176 000 PLN);
 • osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera (maksymalna wartość projektu 10 176 000 PLN);
 • osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (maksymalna wartość projektu 10 176 000 PLN);
 • osób z niepełnosprawnością fizyczną (maksymalna wartość projektu 10 176 000 PLN);
 • osób z różnymi rodzajami sprzężonych niepełnosprawności, w tym co najmniej: do osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osób głuchoniewidomych, osób niewidomych z niepełnosprawnością fizyczną, osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną (maksymalna wartość projektu 10 176 000 PLN).

Efektem konkursu będzie wypracowanie w sumie 6 ww. standardów (po jednym przez każdego Wnioskodawcę) oraz ich pilotażowe wdrożenie przez każdego z 6 Wnioskodawców.

Wnioskodawca zapewni, że opracowany model/standard będzie uwzględniał specyficzne potrzeby i możliwości odbiorców wsparcia oraz będzie zawierał minimum poniższe elementy:

 • opisany standard lokalu, uwzględniający zasady uniwersalnego projektowania,
 • rodzaj i zakres usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu,
 • rodzaj i zakres usług wspierających aktywność osoby w mieszkaniu - trening (jeżeli dotyczy),
 • opis kadry i jej kwalifikacje/kompetencje,
 • zasady użytkowania mieszkania,
 • sposób wdrażania, finansowania i zapewnienia trwałości wypracowanych rozwiązań,
 • maksymalną liczbę osób, mogących korzystać z jednego mieszkania wspomaganego dla danej grupy osób, opierając się na standardach i doświadczeniach międzynarodowych.

Wnioskodawca opracuje także rekomendacje i przeprowadzi działania edukacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO w zakresie stosowania opracowanego standardu w obszarze usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt. 7.2 i 7.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-00-IP.03-00-001/17.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

61 056 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 z dn. 15.05.2017 r.

Poprzednie wersje regulaminu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-00-IP.03-00-001/17.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9 a i Załącznik 9 b do Regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-00-IP.03-00-001/17.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z Rozdziałem 8 Regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-00-IP.03-00-001/17.

Pytania i odpowiedzi

Ewelina Bubrzyk, nr tel. 22 461 63 82, e-mail: ewelina.bubrzyk@mrpips.gov.pl

Linki

Strona Instytucji Ogłaszającej Konkurs (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) - EFS.mrpips.gov.pl