Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.21

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 26.05.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów mogą aplikować:

a)   przedsiębiorcy,

b)   podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

c)    podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

d)      reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);

e)      organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 2019 poz. 1809, z późn. zm.);

f)       organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.);

g)     organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Każdy projekt składany w ramach konkursu powinien założyć realizację następujących zadań:

1)      aktywnych działań rekrutacyjnych mających na celu uświadomienie potencjalnym uczestnikom kwestii dostępności i korzyści z niej płynących.

2)      działań szkoleniowych, których program zawierać będzie, m.in.:

a)      część ogólną dotyczącą technologii asystujących/kompensacyjnych oraz zasad uniwersalnego projektowania,

b)      część specjalistyczną dotyczącą możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania funkcjonujących w obszarach:                                                             

i.      produkcji, importu, wprowadzania do obrotu i dystrybucji produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi lub                                                            

ii.      projektowania i świadczenia usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

3)      działań doradczych związanych bezpośrednio z działaniami szkoleniowych, o których mowa w pkt. 2 (o ile potrzeba ich realizacji wynika z potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń).

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.power.parp.gov.pl

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER.

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:

a)   ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 („spełnia/”nie spełnia”);

b)   kryteria dostępu;

c)    kryteria horyzontalne;

d)   ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo;kryteria premiujące.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 27 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 27 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1)      W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.

2)      Protest wnoszony jest do PARP.

3)      PARP rozpatruje protest weryfikując prawidłowość oceny projektu, w zakresie kryteriów i zarzutów w terminie o którym mowa w art. 57 ustawy wdrożeniowej. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.

4)      Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał najwięcej punktów.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Linki

Dostępność - szansą na rozwój