Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 5.1

5.1 Programy profilaktyczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 5 miesięcy.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia

Departament Oceny Inwestycji

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek do IOK należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1, w ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z zapisami SzOOP PO WER może ubiegać się:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
  2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
  3. podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii, radioterapii i chirurgii.

Weryfikacja podmiotów uprawnionych do dofinansowania będzie odbywała się na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe unormowania w tym zakresie określone są w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach projektu muszą ściśle odnosić się do realizacji działań związanych z realizacją programu profilaktycznego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2019 r., określone w  regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu - profilaktyka nowotworów płuc (PDF 748 KB)

Załącznik 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PDF 883 KB)

Załącznik 2 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Załącznik 4 - Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 359 KB)

Załącznik 5 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 797 KB)

Załącznik 6 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 453 KB)

Załącznik 7 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 454 KB)

Załącznik 8 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 462 KB)

Załącznik 9 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 465 KB)

Załącznik 10 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (PDF 493 KB)

Załącznik 11 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 475 KB)

Załącznik 12 - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 791 KB)

Załącznik 13 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 684 KB)

Załącznik 14 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 666 KB)

Załącznik 15 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 276 KB)

Załącznik 16 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 267 KB)

Załącznik 17 - Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) (PDF 1 MB)

Załącznik 18 - Zestawienie stawek jednostkowych (PDF 605 KB)

Załącznik 19 - Minimalny zakres postanowień umowy o partnerstwie (PDF 628 KB)

Załącznik 20 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (PDF 493 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 20 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (PDF 493 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 3 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: nowotworypluc@mz.gov.pl

Linki

www.zdrowie.gov.pl