Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.2

Pomorskie. 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2019 r

Miejsce składania wniosków

W konkursie tym wnioski o dofinansowanie projektów można składać tylko elektronicznie poprzez System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać elektronicznie, tylko za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) PO WER.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • agencje zatrudnienia posiadające wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonego przez wojewódzkie urzędy pracy,
  • instytucje szkoleniowe posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzkie urzędy pracy,
  • instytucje dialogu społecznego, czyli: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe działające statutowo w zakresie promocji zatrudnienia, problematyki rynku pracy, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,
  • instytucje partnerstwa lokalnego, czyli podmioty realizujące na podstawie umowy partnerskiej oraz działania statutowego w obszarze rynku pracy.

Powyższe podmioty dla Poddziałania 1.2.1 określono w SZOOP PO WER 2014-2020, jako instytucje rynku pracy, zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresiewyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria dostępu (obligatoryjne):

1. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat:

- bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy i/lub

- imigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub

- reemigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub

- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

2. Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu dot. grupy docelowej.

3. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszaru województwa pomorskiego (osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują, w tym uczą się, na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego).

4. W przypadku osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu, w projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych.

5. W przypadku osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu, w projekcie zakłada się realizację minimalnego poziomu efektywności zawodowej.

6. Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej i opiera się na co najmniej trzech elementach pomocy wybranych spośród form wsparcia wskazanych w PO WER, w tym obligatoryjnie identyfikacji potrzeb (poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję) i pośrednictwa pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwa zawodowego oraz zostało dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej. Trzecia i kolejne formy wsparcia zostaną dostosowane do potrzeb uczestnika projektu, zgodnie z opracowanym dla niego Indywidualnym Planem Działania lub innym dokumentem pełniącym analogiczną funkcję.

7. Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, które są bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo jest udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub inna forma pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej.

8. Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 18 592 PLN (do średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami oraz kosztów subsydiowanego zatrudnienia).

9. Gdy projekt przewiduje szkolenia, są one zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

10. Gdy projekt przewiduje szkolenia, ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

11. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

12. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż raz we wniosku o dofinansowanie.

13. Koszt całkowity projektu (wraz z wkładem własnym) nie może przekraczać 1 000 000 PLN (do kosztu całkowitego projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami). 

Kryteria premiujące:

1. Projekt jest skierowany w co najmniej 15% do osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i/lub osób o niskich kwalifikacjach.

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do imigrantów lub reemigrantów.

3. Projekt jest skierowany w co najmniej 30% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie, w tym w szczególności miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

4. Gdy projekt przewiduje staże, są one realizowane w ramach projektów zgodnie z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami.

5. Projektodawca lub partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób młodych do 29 roku życia z obszaru, na którym będzie realizowany projekt.

6. Projektodawca lub partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej i/lub społecznej imigrantów.

7. Projekt realizowany przez lub w partnerstwie z organizacją/-jami pozarządową/-ymi (NGO) działającą/-ymi na rzecz imigrantów albo reemigrantów.

8. Projekt zapewnia wykorzystanie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL i/lub rozwiązań wypracowanych w projektach innowacyjnych PO KL zgromadzonych przez Krajową Instytucję Wspomagającą w bazie dostępnej na stronie kiw-pokl.org.pl.

 

pakiet miast

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 95%. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu to 1 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 8 000 000,00 PLN.

Uwaga: Zwiększenie środków na konkurs o 5 010 000 PLN. Informacja z 3.09.2019.

Aktualnie kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 13 010 000 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku,

ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk.

Punkt kontaktowy - pokój 209, II piętro,

tel. 58-32-61-822 lub 58-32-61-807,

e-mail: efs@wup.gdansk.pl

Linki

psz.praca.gov.pl/web/power-wup-gdansk