Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Informujemy, że 15 lipca 2016 r. Pan Minister Paweł Chorąży podpisał piątą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie:

 1. Rozdział I – Ogólny opis Programu oraz głównych warunków realizacji

  W części dot. projektów partnerskich doprecyzowano, że zakaz powiązań dotyczy również partnerstw ponadnarodowych, a także wskazano, że brak powiązań weryfikowany jest na podstawie dostępnych dokumentów rejestrowych w języku polskim. W dalszej części uzupełniono opis o możliwość wystąpienia sytuacji zamiany lub rezygnacji partnera z udziału w projekcie, który został zatwierdzony do dofinansowania, ale w ramach którego nie została jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie.

  W części dot. projektów pozakonkursowych zmodyfikowano postanowienia w zakresie akceptacji przez Komitet Monitorujący (KM) i Insytucję Zarządzającą (IZ) zmian określonych założeń zawartych w Rocznym Planie Działania w odniesieniu do tych projektów. Zgodnie z propozycją, udzielanie zgody na zmiany w projektach pozakonkursowych należałoby wyłącznie do kompetencji IZ. Zatwierdzanie zmian w projektach przez KM nie ma uzasadnienia w przepisach prawa, jednocześnie IZ na mocy ustawy wdrożeniowej jest odpowiedzialna za wybór do dofinansowania wysokiej jakości projektów i czuwanie nad prawidłowością ich realizacji. Zmiana zapisów znacznie usprawni proces akceptacji zmian w projektach.

 2. Rozdział II – Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych Działań / Poddziałań

  W ramach Działania 2.1 zaktualizowano nazwę beneficjenta pozakonkursowego na Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.

  W ramach Działania 2.4 wprowadzono jako beneficjenta uczelnie wyższe i agencje zatrudnienia.

  W ramach Działania 2.5 wprowadzono tryb pozakonkursowy i beneficjenta pozakonkursowego (MRPIPS) dla typu projektu Opracowanie i wdrożenie narzędzia agregowania, analizowania i monitorowania na poziomie krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej, przeprowadzanej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.

  Rozszerzono grupę docelową Działania 2.8 o podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz służby zaangażowane w realizację tych zadań, funkcjonujące na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, jak również o pracowników instytucji uczestniczących  w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej  oraz bezpośrednio pracujących z i na rzecz rodzin biologicznych.

  W opisie Działań: 2.10, 2.14 i 2.15 w polach Typ beneficjenta określany poprzez formę prawną beneficjenta uwzględniono fakt włączenia z dniem 1 lipca  2016 r. na mocy Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w strukturę organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji.

  W ramach Działania 2.17 wprowadzono jako beneficjenta Prokuraturę Krajową (w miejsce Prokuratury Generalnej).

  W ramach Działania 3.4 – wprowadzono beneficjenta pozakonkursowego – OPI-PIB (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) dla programów antyplagiatowych oraz wprowadzono poza dotychczasowym trybem konkursowym, tryb pozakonkursowy dla typu operacji nr 1 (dodano przypis o konieczności wejścia w życie odpowiednich zmian prawnych uprawniających ten podmiot do realizacji zadań w ww. zakresie).

  Katalog beneficjentów Działania 4.2 i 4.3 PO WER rozszerzono o jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, a także jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki nadzorowane lub podległe urzędom administracji publicznej.

  W ramach Działania 4.3 umożliwiono realizację projektów w trybie pozakonkursowym oraz ustanowiono odrębne limity cross-financing i środków trwałych dla projektów wybieranych w tym trybie.

  W ramach Działania 5.2 – zmieniono wymogi dotyczące zapewnienia minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako proc. wydatków kwalifikowalnych (pkt 22 tabeli) dla typu operacji nr 1 i 2 poprzez wprowadzenie wymogu zapewnienia minimum 5,00 proc. wkładu własnego dla trybu konkursowego i brak takiego wymogu w odniesieniu do trybu pozakonkursowego. Odpowiednio dostosowano również zapisy dotyczące maksymalnego proc. poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 21 tabeli).

 3. Załącznik nr 2b – Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Wskaźnik rezultatu w PI 9iv: Liczba przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego, którzy podnieśli kompetencje  w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej – poprawienie nazwy wskaźnika zgodnie z zapisem w PO WER (błąd pisarski).

  Wskaźnik produktu w PI 9v: Liczba audytów przeprowadzonych w ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej w celu uzyskania akredytacji – konieczność zmiany definicji w związku z modyfikacją systemu akredytacji OWES (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). Sprecyzowano, że do wskaźnika będą wliczane typy usług poddawane weryfikacji podczas postępowań audytowych.

  Wskaźnik produktu w priorytetu III (PI 10ii): liczba wykładowców z zagranicy prowadzących moduł kształcenia – zmieniono definicję modułu kształcenia, dostosowując ją do ustaleń z KM PO WER.

  Wskaźnik rezultatu w priorytetu III (PI 10ii): liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS (Europejski Fundusz Społeczny) – zmieniono definicję wskaźnika rozszerzając ją o uczestników projektów dot. realizacji III misji uczelni.

 4. Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

  W związku z uchwałami Komitetu Monitorującego PO WER nr 53 z dnia 22 marca 2016 r. oraz nr 64 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i projektów pozakonkursowych oraz systematyki kryteriów wyboru projektów dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaktualizowano stanowiącą załącznik nr 3 do SZOOP tabelę z ogólnymi kryteriami wyboru projektów konkursowych i projektów pozakonkursowych oraz systematyką kryteriów wyboru projektów dla PO WER.

  Zmiany wprowadzone zostały do definicji ogólnych kryteriów merytorycznych i dotyczą przede wszystkim zasad obliczania końcowej oceny projektu w przypadku powoływania trzeciego oceniającego oraz określenia zasad wyboru do dofinansowania projektów zintegrowanych.

 5. Załącznik nr 4 – Roczne Plany Działania PO WER na 2016 r.

  Zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z w związku z przyjęciem nowych kryteriów oraz fiszek projektów pozakonkursowych przez Komitet Monitorujący PO WER uzupełniono załącznik nr 4 z Rocznymi Planami Działania PO WER na 2016 r.

  Roczne Plany Działania zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów, działań i poddziałań PO WER oraz stanowiącymi łącznie wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.

 6. Załącznik nr 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego

  Z wykazu wykreślono dwa projekty zidentyfikowane przez IZ PO WER w ramach trybu pozakonkursowego: projekt pt. Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej w Działaniu 2.16 oraz projekt pt. Doskonalenie systemów i standardów zarządzania w administracji podatkowej i kontroli skarbowej oraz obsługi klienta w administracji podatkowej w Działaniu 2.18.

  Ponadto w ramach upraszczania procedury aktualizacji SZOOP zdecydowano, że w załączniku nr 4 zamieszczane będą jednolite, najbardziej aktualne wersje Rocznych Planów Działania. Natomiast – aby spełnić wymóg podawania daty identyfikacji poszczególnych projektów (w przypadku zatwierdzania ich w różnych terminach) – załącznik nr 5 uzupełniono o wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.