Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

3 lipca 2019 r. minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała piętnastą wersję Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Najważniejsze zmiany obejmują następujące kwestie: 

I. Opis poszczególnych osi priorytetowych Programu oraz poszczególnych działań/poddziałań

  • Działania 1.1 i 1.2 – zmiana alokacji środków wynikająca z realokacji między Poddziałaniami 1.1.1 i 1.2.1
  • Działanie 2.14 – wprowadzenie trybu pozakonkursowego do typów operacji nr 1 i 5, których celem będzie odbiór produktów wypracowanych w projektach konkursowych. Beneficjentem projektu pozakonkursowego będzie Ośrodek Rozwoju Edukacji
  • Działanie 2.18 – zmiana trybu realizacji typu operacji nr 22 Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu zapewnienia dostępności przygotowywanych i udostępnianych dokumentów urzędowych, treści zamieszczanych na stronach internetowych oraz innych materiałów/publikacji urzędowych, z konkursowego na pozakonkursowy oraz wskazanie ministra właściwego do spraw informatyzacji jako podmiotu uprawnionego do występowania w roli beneficjenta
  • Działanie 2.21 – wprowadzenie braku wymogu wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta w przypadku typu projektu nr 5 i 6 oraz wprowadzenie trybu pozakonkursowego dla typu projektu nr 5
  • Działanie 4.3 – rezygnacja z wymogu wkładu własnego w przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych z uwagi na finansowanie ze środków budżetu państwa.

II. Zmiany finansowe

W Indykatywnym planie finansowym PO WER (EUR) wprowadzono zmiany wynikające ze zmian opisanych powyżej w ramach Działań 1.1, 1.2 i 2.21.

III. Załącznik 2b 

  • Wprowadzona została zmiana w metodologii wskaźnika produktu Liczba pracowników administracji publicznej objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu zapewnienia dostępności przygotowywanych i udostępnianych dokumentów urzędowych, treści zamieszczanych na stronach internetowych oraz innych materiałów/publikacji urzędowych, umożliwiająca objęcie monitorowaniem w ramach wskaźnika dodatkowo osób uczestniczących w szkoleniach e-learningowych. Jednocześnie w celu wyeliminowania wątpliwości dotyczących zakresu szkoleń związanych ze standardem WCAG usunięto odwołanie do konkretnej wersji standardu, tj. 2.0;
  • Wprowadzona została zmiana w definicji wskaźnika produktu Liczba przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego objętych wsparciem w ramach deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej (Działanie 2.8), umożliwiająca objęcie wsparciem również kierujących jednostkami organizacyjnymi gminy i powiatu, osoby odpowiedzialne za kształtowanie strategii samorządowych oraz przedstawicieli służb wojewody, ze względu na funkcje kontrolne;
  • Wprowadzona została zmiana w definicji wskaźnika produktu Liczba instytucji oraz innych struktur organizacyjnych powołanych w celu koordynacji procesów związanych z włączeniem idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia objętych wsparciem z EFS (Działanie 2.19), polegająca na zastąpieniu wyrazu „utworzenie” na „funkcjonowanie” struktur centrum koordynacji w zakresie dostępności. Celem zmiany jest zaakcentowanie, że wsparcie służy zapewnieniu funkcjonowania struktury, a nie jej utworzeniu;
  • Wprowadzona została zmiana w definicji wskaźnika produktu Funkcjonujący system akredytacji, której celem jest kierunkowe zaktualizowanie definicji wskaźnika pod kątem realizacji założeń projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • Wprowadzona została zmiana w definicji wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba podmiotów akredytowanych do świadczenia usług certyfikowania dostępności, której celem jest kierunkowe zaktualizowanie definicji wskaźnika pod kątem realizacji założeń projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

IV. Załącznik 3a –  do katalogu ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych PO WER wprowadzono nowe kryterium dot. wiarygodności beneficjenta (kryterium merytoryczne oceniane w systemie 0-1).

V. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2019 rok

VI. Załącznik 5 – uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

VII. Cały dokument – zmiany o charakterze redakcyjnym.