Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wybrano do dofinansowania projekt w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/18 wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego”.

Projekt ma na celu wypracowanie nowego modelu reagowania na zagrożenia terrorystyczne i asymetryczne, poprzez podniesienie standardów: wymiany informacji i doświadczeń w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej, działalności analitycznej oraz kształcenia funkcjonariuszy organów systemu bezpieczeństwa i pracowników administracji publicznej w tym obszarze, w oparciu o doświadczenia międzynarodowe. Wypracowany model przyczyni się do podnoszenia umiejętności funkcjonariuszy poprzez wykorzystanie metod i dydaktyki, opartych na zaawansowanych technikach analityczno-informacyjnych oraz sprofilowany system szkoleń w wybranych dziedzinach bezpieczeństwa. Model będzie dotyczyć obszaru bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym (krajowym) oraz zewnętrznym (międzynarodowym).

Podjęte działania pozwolą na stworzenie nowej płaszczyzny współpracy, zapewniającej i usprawniającej działania na dwóch poziomach:

1. krajowym, w ramach współdziałania:

  • administracji publicznej ze służbami specjalnymi i organami ścigania;
  • służb specjalnych i organów ścigania z ośrodkami naukowymi i środowiskami eksperckimi;

2. ponadnarodowym, w ramach współpracy:

  • z partnerami ponadnarodowymi;
  • organizacjami międzynarodowymi (m.in. NATO, UE, OBWE) oraz centrami doskonalenia i think tankami.

Całkowita kwota projektu wynosi 6 724 025,25 zł, a kwota przyznanego dofinansowania 6 522 304, 50 zł.

Przewidywany czas realizacji projektu: od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Ocena merytoryczna II stopnia została zakończona 21 maja 2018 r.

Skład Zespołu Oceny Projektu Pozakonkursowego (ZOPP) wchodzili: przewodniczący ZOPP Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich, zastępca przewodniczącego ZOPP Paulina Chodyra, członkowie oceniający ZOPP: Edyta Smolarska, Michała Staniszewskiego, Andrzej Tyc.