Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Wiedza Edukacja Rozwój na finiszu. Ponad 2 miliony uczestników!

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). To ponad 5 mld euro wsparcia wielu obszarów życia społecznego. Najważniejsze z nich to wsparcie reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, wzmocnienia systemu ochrony zdrowia oraz rozwoju edukacji. Równie ważne jest kształcenie kadr dla gospodarki, poprawa dostępności do usług publicznych, a także wypracowywanie i testowanie różnego rodzaju innowacji społecznych. Realizowane są liczne projekty z udziałem partnerów zagranicznych, aby zwiększyć skuteczność podejmowanych działań i umożliwić w większym stopniu czerpanie z doświadczeń międzynarodowych.

Wpływ Funduszy Europejskich widoczny jest na każdym kroku. To działania, które każdego dnia wpływają na poprawę naszego życia. Dzięki unijnym projektom z pomocy skorzystała młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i zagrożone wykluczeniem społecznym. Kolejnym sukcesem programu są szkolenia dla kadr medycznych i poprawa jakości życia osób o szczególnych potrzebach.

Komu udzielono wsparcia?

Najważniejsze grupy docelowe, które zostały objęte pomocą finansową z Programu Wiedza Edukacja Rozwój to m.in. kobiety, osoby młode w wieku 15-29 lat i osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wszystkie te grupy zostały włączone do różnych form aktywizacji zawodowej.

Lepsza sytuacja na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa

Jednym z najważniejszych celów Europejskiego Funduszu Społecznego jest poprawienie sytuacji na rynku pracy. Podejmowane ze wsparciem EFS inicjatywy pozwalają zwiększyć aktywność ludzi, ich mobilność i zdolność dostosowywania się do zmian w gospodarce. Rynek pracy jest bardziej dostosowany do potrzeb pracodawców i pracowników. Aktywizacją zawodową objęto prawie 715 tysięcy osób pozostających bez pracy a ponad 474 tysięcyosób podjęło pracę lub założyło własną działalność gospodarczą.

Integracja społeczno-zawodowa

Nie bez znaczenia jest także to, że około 47 tysięcy osób przebywających w jednostkach penitencjarnych zostało objętych zajęciami z umiejętności społecznych i zawodowych. Natomiast ponad 2 tysięcy Romów zostało wspartych w procesie odnalezienia się na rynku pracy.

Usługi społeczne

Ponad 15 tysięcy pracowników instytucji sytemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zostało objętych wsparciem w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pojawiły się nowe usługi, w tym z przeznaczeniem dla osób o ograniczonej mobilności. Z udogodnień projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” skorzystało i uruchomiło  na swoim terenie ponad 150 samorządów (JST). Innym  przykładem wsparcia jest program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Dzięki temu osoby takie będą miały możliwość prowadzenia bardziej aktywnego i samodzielnego życia.

Lepszy dostęp do edukacji

Znaczącą grupę beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią osoby związane z edukacją i nauką, w tym nauczyciele, uczniowie, studenci, kadra akademicka a także pracownicy placówek przedszkolnych i podopieczni placówek opiekuńczych. Efekty działań pokazują poniższe przykładowe dane.

  • nowoczesnymi programami kształcenia na uczelniach objęto ponad 101 tysięcy osób, blisko 128 tysięcy studentów podniosło kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju biorąc udział m.in. w szkoleniach, wizytach studyjnych lub dodatkowych zajęciach realizowanych wspólnie z pracodawcami,
  • ponad 61 tysięcy studentów uczestniczyło w wysokiej jakości programach stażowych.        

Wsparcie dla obszaru zdrowie

Środki z Programu Wiedza Edukacja Rozwój to również dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia. W dzisiejszej rzeczywistości pandemii koronawirusa wsparcie to jest wyjątkowo doceniane. Prawie 8,5 tysiąca lekarzy podniosło kwalifikacje zawodowe, a ponad 31 tysięcy pielęgniarek i położnych uzyskało kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. Opracowano 63 programy rozwojowe uczelni kształcących na kierunkach medycznych, co przyczyni się do zwiększenia liczby absolwentów i zasilenia zasobu kadrowego systemu ochrony zdrowia. Programy obejmowały m.in.: opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów, finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia, czy ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych.