Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Najważniejsze zmiany wprowadzone przy okazji aktualizacji Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

31 lipca 2019 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z zleceń Komitetu ONZ dla Polski w zakresie wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz konieczności dostosowania Wytycznych do zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do piątej wersji Wytycznych obejmują:

  • zamianę terminu „osoba niesamodzielna” na określenie „osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”;
  • obniżenie limitu miejsc w mieszkaniu wspomaganym z 12 do 7 i zakaz tworzenia mieszkań na terenie placówek opieki instytucjonalnej;
  • zakaz tworzenia kilku placówek opieki całodobowej na tej samej nieruchomości;
  • w schemacie realizacji projektów OPS/PCPR – zapis dotyczący braku nakładania okresów realizacji projektów pozakonkursowych i konkursowych oraz ich grup docelowych uelastyczniono  i zmieniono na brak konkurencji między projektami;
  • uszczegółowiono zapisy dotyczące wybieranych do dofinansowania projektów w PI 9i o w szczególności skierowane na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla uczestników nieposiadających doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami;
  • doprecyzowano, że wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej w PI 9i w formach przewidzianych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, jest realizowane na zasadach określonych w tych wytycznych;
  • wprowadzono mechanizm stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym;
  • dostosowano zapisy dotyczące wsparcia sektora ekonomii społecznej w ramach PI 9v do zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej;
  • doprecyzowano zapisy dotyczące usług wsparcia ekonomii społecznej świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, w tym wskazano możliwość wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w pozyskiwaniu wsparcia zewnętrznego.

Wytyczne obowiązują od 31 lipca 2019 r.  

Zapoznaj się z aktualną wersją Wytycznych oraz zgłoszonymi uwagami: