Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komunikat o udostępnieniu na platformie dla oceniających wnioski w Programie Wiedza Edukacja Rozwój szkolenia specjalistycznego dotyczącego obszaru "Zatrudnienie i rynek pracy"

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 6 lutego 2017 roku udostępniła na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) pierwsze z cyklu szkoleń z obszaru krajowych polityk wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego (EFS). Szkolenie to dotyczy tematyki zatrudnienia i rynku pracy.

Szkolenie ma charakter specjalistyczny i jest obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach priorytetu inwestycyjnego celu tematycznego 8, o których mowa w rozporządzeniu EFS:

  1. 8.i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników – realizowany w ramach RPO;
  2. 8.ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – realizowany w ramach PO WER;
  3. 8.iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – realizowany w ramach RPO;
  4. 8.iv równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę - realizowany w ramach RPO,a także dla osób oceniających projekty z działania 4.1 i 4.2 PO WER.

W związku z tym, od 10 marca 2017 roku do składów Komisji Oceniającyh Projekty (KOP), które oceniają projekty z ww. zakresu będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację specjalistycznego programu szkoleniowego Zatrudnienie i rynek pracy. 

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.