Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020

Informujemy, że 4 listopada 2019 roku minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała szesnastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Najważniejsze zmiany obejmują następujące kwestie: 

I.    Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań

  1. Wprowadzenie przypisu do typów projektów realizowanych w Działaniach 1.2 i 1.3, informującego, że zgodnie z zapisami PO WER, aby zagwarantować kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek pracy w projektach realizowanych w osi I możliwe jest zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym.;
  2. W ramach działania 1.2 i 1.3 usunięcie zapisów dotyczących możliwości pokrycia kosztów zatrudnienia subsydiowanego, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020 (rozdział 3 podrozdział 3.5 pkt 1) oraz usunięcie zapisów dotyczących możliwości realizacji wsparcia w postaci doradztwa jako dodatkowego wsparcia przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (zgodnie z ww. Wytycznymi, rozdział 4 podrozdział 4.2 pkt 5 lit. f).; 
  3. Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości:Zmiana trybu realizacji z konkursowego na tryb mieszany: konkursowy/pozakonkursowy typu operacji: Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.Zmiana ta stanowi wypełnienie rekomendacji z badania mid-term PO WER mówiącej o potrzebie zwiększenia roli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jako dostarczyciela szkoleń poprzez umożliwienie KSSiP realizację projektów pozakonkursowych w ramach ww. typu operacji.;
  4. Wprowadzenie Agencji Badań Medycznych do katalogu beneficjentów w Działaniu 5.2.

II. Zmiany finansowe

  1. Dokonano przesunięć środków finansowych pomiędzy działaniami w Osi III, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, umożliwiające zwiększenie kontraktacji w naborach realizowanych w ramach Działania 3.5;
  2. Wprowadzono zapisy dotyczące cross-financingu w Działaniu 5.2 dla projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia”.  

III. Załącznik 2b

  1. Dostosowano definicję wskaźnika z Priorytetu Inwestycyjnego 9i (Działanie 2.5) liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej objętych wsparciem w celu zmiany systemu organizacyjnego do planowanego konkursu na realizację projektów dotyczących tworzenia centrów usług społecznych.
  2. Doprecyzowano definicje 3 wskaźników z Priorytetu Inwestycyjnego 9iv w osi V: Liczba przedstawicieli innych zawodów  istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS zostali  objęci wsparciem w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi, Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi oraz Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

IV. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2019 rok.

V. Załącznik 5 – uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

VI. Cały dokument – zmiany o charakterze redakcyjnym.