Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o wniosku wybranym do dofinansowania w naborze do projektu pozakonkursowego w WUP Opole

16 października 2020 r. zatwierdzono pozytywny wynik procesu oceny merytorycznej II stopnia wniosku o dofinansowanie złożonego przez Samorząd Województwa Opolskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w naborze do projektu pozakonkursowego „Opolskie staże z PO WERem” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Nabór nr POWR.01.02.01-IP.19-16-001/20).

Projekt będzie realizowany w formule tzw. projektu stażowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumencie "Staże z PO WERem. Zalecenia dotyczące realizacji projektów stażowych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój".

Główne zadania przewidziane do realizacji to szkolenia i staże, które zostaną skierowane do następujących grup docelowych: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa opolskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), w szczególności osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. 

Osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. stanowią 80% uczestników projektu. Pozostałą część uczestników projektu stanowią osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Projekt „Opolskie staże z PO WERem” realizowany będzie w terminie od 1.10.2020 r. do 30.06.2023 r. 

Całkowita wartość projektu wynosi 4 492 578,50 zł (kwota dofinansowania: 4 267 578,50 zł).