Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego po konsultacjach społecznych

Wsparcie na rzecz: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia – to główne cele programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS). Jego budżet to ponad 4 miliardy euro. W konferencji podsumowującej konsultacje społeczne programu wzięła udział wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Na zdjęciu uczestnicy konferencji

"Ponad 850 zgłoszeń od ponad 130 instytucji i osób – tak w skrócie można podsumować konsultacje FERS. To dla nas ważne, aby program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiadał na rzeczywiste potrzeby społeczne. Cieszę się zatem, że FERS wzbudził takie zainteresowanie"– mówiła Jarosińska-Jedynak.

 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wszystkie zgłoszenia szczegółowo przeanalizuje, a efektem tej pracy będzie raport z konsultacji publicznych zawierający stanowisko do każdej ze zgłoszonych uwag. Raport wkrótce przedstawimy na stronie internetowej MFiPR.

FERS po konsultacjach

W obszarze zdrowia zachowaliśmy trzy filary wsparcia: profilaktyka i zdrowie publiczne, kadry systemu ochrony zdrowia oraz zwiększanie dostępności usług opieki zdrowotnej.

"Priorytetem, podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej, jest przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej (deinstytucjonalizacja) opieki medycznej. W szczególności wspierać chcemy osoby starsze potrzebujące opieki, w tym osoby z chorobą Alzheimera, dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby z niepełnosprawnościami w każdym wieku"– podkreśliła Jarosińska-Jedynak.

Wśród zmian w zapisach programowych pojawił się otwarty katalog chorób cywilizacyjnych, których będą mogły dotyczyć działania profilaktyczne - dodaliśmy do niego np. choroby oczu – a także katalog planowanych do wdrożenia rozwiązań w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej. Podkreśliliśmy, że działania w obszarze profilaktyki będą realizowane z udziałem partnerów społecznych. Zwiększyliśmy także skalę wsparcia w zakresie włączania organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów w działania w obszarze ochrony zdrowia.

W obszarze wsparcia ekonomii społecznej zdecydowaliśmy się na podniesienie o 35 mln zł budżetu na przyznawanie tzw. „premii społecznej” – wsparcia dla samorządów zlecających realizację usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej. Postanowiliśmy również wprowadzić do FERS wsparcie dla tworzenia sieci i franczyz podmiotów ekonomii społecznej o charakterze biznesowym. Jest to nowy typ operacji, wprowadzony w odpowiedzi na liczne sygnały środowiska ekonomii społecznej. Alokacja na te działania będzie wynosić 15 mln zł.

Wzmocnienie dialogu społecznego

Wprowadziliśmy zapisy dotyczące wsparcia dialogu społecznego w zakresie transformacji energetycznej i w zakresie zapewnienia pracownikom zdrowego i dobrze przystosowanego środowiska pracy, pozwalającego zachować aktywność zawodową w zdrowiu. W zakresie działań służących wsparciu organizacji pozarządowych, pozytywnie przyjęliśmy postulat realizacji komponentu informacyjno-promocyjnego w działaniach NGO służących zwiększeniu ich udziału w konsultacjach aktów prawnych.

Konsultacje FERS trwały od 2 czerwca do 9 lipca 2021 r. 17 czerwca, miało miejsce wysłuchanie publiczne na temat założeń projektu programu. Opinie można było zgłaszać między innymi za pośrednictwem formularza uwag. Kontynuujemy prace nad przygotowaniem kolejnej wersji programu. Prace te są jeszcze w toku, ponieważ równolegle do szerokich konsultacji społecznych, prowadzimy dialog nieformalny z Komisją Europejską.

Wideo