Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Centra Usług Społecznych – wnioski i plany na przyszłość

O tym, jakie wsparcie UE na rozwój społeczny przewidujemy w nowej perspektywie unijnej mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas Kongresu Usług Społecznych. Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wzięła udział w debacie „Jaki rozwój usług społecznych: cztery strategie, jeden cel”.

"Inwestycje w rozwój usług społecznych to ważny nurt polskiej i europejskiej polityki społecznej. Jednym z priorytetów Europejskiego Funduszu Społecznego jest poprawa jakości życia Polaków. Wsparcie w programie jest kierowane w szczególności do rodzin i dzieci znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami" – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) będzie w dalszym ciągu inwestował w ludzi. Na ten cel przeznaczymy blisko 13 mld euro, z czego około 3 mld euro skierujemy na działania z zakresu włączenia społecznego.

Fundusz zakłada wsparcie zmierzające do poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Nowy wymiar polityki społecznej w Polsce

Centra usług społecznych (CUS) to nowe jednostki organizacyjne gmin, które integrują i koordynują usługi świadczone przez różnych lokalnych usługodawców. W tych miejscach są dostępne usługi z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych.

Działalność CUS wynika z programów usług społecznych, przyjmowanych w formie uchwał przez rady gminy. Podstawą do opracowania takich programów jest diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej przygotowywana i konsultowana z mieszkańcami oraz organizacjami ich reprezentującymi.

Kongres dla rozwoju i integracji usług społecznych

Kongres Usług Społecznych odbywał się w Warszawie 12-14 października.

Pierwszego dnia kongresu eksperci zapoznali się z raportem Prezydenckiej Rady ds. Społecznych z monitoringu funkcjonowania CUS. Wynika z niego między innymi, że dużym zainteresowaniem mieszkańców spotyka się oferta usługowa, która pozwala korzystać ze wsparcia bez wchodzenia w rolę klienta pomocy społecznej. Ludzie bardzo chętnie korzystają z usług z zakresu poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, rodzinnego czy z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Drugiego dnia uczestnikami obrad byli przedstawiciele różnych zawodów pomocowych, czyli specjaliści, którzy świadczą usługi społeczne.

Trzeci dzień Kongresu Usług Społecznych skierowany był do przedstawicieli rządu i samorządów.