Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

WSPARCIE SYSTEMOWE W RAMACH KOMPONENTU CENTRALNEGO

Wsparcie dla instytucji rynku pracy i pomocy społecznej

Efektywność pomocy kierowanej do osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zależy w dużym stopniu od sprawności świadczących ją instytucji, kompetencji kadr oraz możliwości dostępu do informacji przez wszystkie zainteresowane podmioty.

W Priorytecie I podejmowane były działania zmierzające do podnoszenia rozwijania potencjału instytucji działających w obszarze rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, a także realizowane ponadregionalne programy wspierające aktywizację zawodową i integrację społeczną określonych grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i systemowych podnoszących efektywność działania i jakość usług świadczonych przez instytucje rynku pracy oraz instytucje pomocy i integracji społecznej odbywać się będzie m.in. poprzez szkolenia kadr, poprawę jakości funkcjonowania struktur organizacyjnych, doskonalenie i rozbudowę systemu współpracy i wymiany informacji oraz zwiększanie dostępności świadczonych usług.

W ramach tego Priorytetu planowane jest również prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych na rzecz promocji równych szans, przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy oraz wspierania mobilności geograficznej i zawodowej.

Wsparcie dla ogólnopolskich i systemowych działań na rzecz rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Z uwagi na konieczność dostosowywania polskich przedsiębiorstw do zmieniających się trendów ekonomicznych, w Priorytecie II realizowane były ogólnopolskie i ponadregionalne projekty wspierające rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich kadr, poprzez inwestycje o charakterze ponadregionalnym w doskonalenie zawodowe pracowników i poprawę jakości usług szkoleniowo-doradczych w przedsiębiorstwach. Przewidywały one szkolenia dla firm bądź ich oddziałów znajdujących się w wielu regionach kraju, oraz dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników. Wsparciem zostały objęte w szczególności działania promujące wykorzystywanie i upowszechnianie wyników badań naukowych i nowości technologicznych, rozwój zawodowy pracowników oraz rozwijanie nowych form pracy i metod zarządzania w przedsiębiorstwach.

Wsparcie dla systemu opieki zdrowotnej

W ramach Priorytetu II były również realizowane działania związane z poprawą stanu zdrowia osób pracujących, stanowiących integralną część działań służących zwiększaniu zdolności adaptacyjnych osób pracujących. Realizowanie tych założeń miało się odbywać poprzez opracowywanie kompleksowych programów o charakterze profilaktycznym oraz wspierających powrót do pracy, skierowanych do określonych grup pracowników. W zakresie zwiększania sprawności funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, poprawy dostępności i jakości udzielanych świadczeń, możliwe będzie podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych personelu medycznego, w szczególności lekarzy deficytowych specjalności oraz pielęgniarek i położnych.

Ponadto w odpowiedzi na m.in. trudną sytuację związaną z finansowaniem systemu służby zdrowia, realizowane były działania związane z rozwojem kwalifikacji managerskich kadry zarządzającej jednostkami służby zdrowia oraz wspierany był system akredytacji tych jednostek.

Wsparcie dla systemu oświaty i szkolnictwa wyższego

Wsparcie w ramach Priorytetu III obejmowało systemowe działania realizowane przez instytucje zarządzające oświatą, ukierunkowane na podniesienie jakości rezultatów pracy instytucji systemu edukacji, ukierunkowanie kształcenia na dziedziny o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy oraz dostosowanie kierunków i programów nauczania do potrzeb rynku pracy.

Priorytet obejmował m.in.: rozwój instrumentów służących badaniom i analizom systemu oświaty, realizację ogólnopolskich kampanii propagujących uczenie się przez całe życie. Przewidywało się również doskonalenie podstaw programowych w kierunku ich dostosowania do wymogów kształcenia w gospodarce opartej na wiedzy, opracowanie programów i materiałów do kształcenia w formie e-learningu oraz opracowanie innowacyjnych programów dotyczących kształcenia. Przewidywało się również stworzenie krajowego systemu kwalifikacji, który miał stanowić aktualny opis i usystematyzowanie kompetencji i kwalifikacji występujących na rynku pracy według poziomu i zakresu kształcenia.

Ponadto w Priorytecie IV przewidziano wsparcie dla systemu szkolnictwa wyższego ukierunkowanena zapewnienie jakości kształcenia na poziomie wyższym m.in. poprzez opracowanie nowych programów kształcenia w tym w językach obcych, doskonalenie kompetencji kadry akademickiej, a także organizację staży i praktyk dla studentów. Ponadto szczególnie wspierane było kształcenie na poziomie wyższym na kierunkach atematyczno-przyrodniczych i technicznych ze względu na ich priorytetowe znaczenie dla potrzeb rynku pracy i konkurencyjności gospodarki. Wsparciem objęta została również realizacja przez uczelnie programów rozwojowych przyczyniających się do lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Wsparcie dla budowy zdolności instytucjonalnej polskiej administracji

Poprzez realizację działań przewidzianych w Priorytecie V Dobre rządzenie, możliwe było wzmocnienie zdolności polskiej administracji do wypełniania swoich funkcji w nowoczesny i partnerski sposób. Wsparcie obejmowało administrację szczebla rządowego, samorządowego, instytucje wymiaru sprawiedliwości. Ukierunkowane było także na rozwój potencjału organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców i pracowników jako podmiotów istotnych z punktu widzenia efektywnej realizacji zasady good governance.

Celem tego Priorytetu było przede wszystkim realizowane podniesienie jakości i dostępności usług publicznych, w tym tych świadczonych na rzecz przedsiębiorców, lepsze stanowienie prawa i polityk publicznych oraz unowocześnienie zarządzania finansami publicznymi. Towarzyszyć temu będzie jednoczesne zwiększanie kompetencji kadr sektora publicznego oraz rozwijanie i upowszechnianie współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi. 

WSPARCIE DLA OSÓB I GRUP SPOŁECZNYCH W RAMACH KOMPONENTU CENTRALNEGO

Wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo

W ramach Priorytetu VI realizowane były działania służące aktywizacji osób pozostających bez pracy, w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujacych pracy, kierowane przede wszystkim do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym zwłaszcza do osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób starszych, bezrobotnych mieszkańców obszarów wiejskich, a także do osób młodych, które wchodziły po raz pierwszy na rynek pracy. Działania te były realizowane poprzez podnoszenie potencjału zawodowego, rozwój oraz zdobywanie nowych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych m.in. w drodze szkoleń, praktyk, staży i doradztwa zawodowego, a także wspieranie i promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wspierany był również rozwój inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób niepozostających w zatrudnieniu, przyczyniających się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Ponadto, w ramach tego Priorytetu były wdrażane projekty ukierunkowane na wzmocnienie i rozwój potencjału instytucji rynku pracy działających na terenie regionu, obejmujące m.in. poprawę jakości oraz dostępu do świadczonych usług, w tym zwłaszcza w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W ramach Priorytetu VII realizowane były działania służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz zapewnieniu równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy, m.in. poprzez rozwijanie form aktywnej integracji oraz wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. Poprzez dostarczanie możliwości zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. niepełnosprawnych, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych), zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji oraz wdrażanie instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowej, zapewnione zostały warunki do lepszego wykorzystania potencjału ludzkiego w obszarze pomocy i integracji społecznej. Pomoc w ramach tego Priorytetu była kierowana do osób biernych zawodowo, które korzystały z pomocy społecznej i chciały powrócić na rynek pracy. Poprzez szereg działań o charakterze aktywizacyjnym i wspierającym osoby te miały uzyskać możliwość reintegracji społecznej i zawodowej. Wsparcie ukierunkowane były również na rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniających się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Aby zapewnić właściwy potencjał do realizacji powyższych działań, służby pomocy i integracji społecznej mogły również skorzystać ze środków na upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej, szkolenia, doradztwo oraz rozwój partnerstwa i współpracy w regionie.

Wsparcie dla przedsiębiorstw i ich pracowników

Celem Priorytetu VIII było podniesienie konkurencyjności wszystkich regionów kraju poprzez podniesienie poziomu adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich) w dostosowaniu się do potrzeb regionalnych strategii rozwoju. Cel ten był realizowany poprzez wspieranie pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacji, organizowanie doradztwa i szkoleń ułatwiających podwyższanie lub zdobywanie nowych kwalifikacji wśród pracowników przedsiębiorstw, a także zwiększenie dostępności szkoleń e-learningowych i udziału korzystających z nich osób. Z możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych mogły skorzystać również dorosłe osoby pracujące, zainteresowane doskonaleniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych. W ramach Priorytetu wspierane było również tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo–rozwojowymi czy uczelniami, prowadzące do promowania i wykorzystywania osiągnięć naukowych w praktyce oraz wspierania obszarów uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu. Przewidywało się również dofinansowanie stypendiów dla najlepszych doktorantów studiujących na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu.

Wsparcie dla osób kształcących się w systemie oświaty

Priorytet IX wspierał regiony w zakresie podnoszenia jakości i poziomu wykształcenia społeczeństwa. Przewidywało się realizację tego celu poprzez realizację programów rozwojowych szkół, obejmujących wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawę efektywności nauczania kompetencji kluczowych. W ramach Priorytetu udzielane było również wsparcie na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej (szczególnie na obszarach wiejskich) oraz modernizacji kształcenia zawodowego i jego lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy. Istotnym elementem Priorytetu było doradztwo edukacyjno-zawodowe pozwalające na lepsze dostosowanie kształcenia dopotrzeb regionalnych rynków pracy.

Realizowane były również działania na rzecz upowszechnienia szkolnych form kształcenia ustawicznego oraz kształcenia nauczycieli i kadr systemu edukacji. W Priorytecie IX przewidziano formy wsparcia przyczyniające się do poprawy kondycji kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, które odpowiadają specyfice obszarów wiejskich i zgodnie z nią będą wykazywać wysoką skuteczność, tj. wsparcie na rzecz tworzenia i podejmowania aktywności przez lokalne inicjatywy i pakty na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców wsi w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego.