Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Kapitał Ludzki (PO KL) służył przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

PO KL wpisywał się w jeden z głównych celów Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Głównym celem Programu był wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Ten główny cel miał być realizowany poprzez następujące cele strategiczne:

 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
 • poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
 • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
 • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
 • wzrost spójności terytorialnej.

W ramach PO KL realizowanych było 10 priorytetów - 9 o charakterze "tematycznym" oraz 1 dodatkowy priorytet "Pomoc techniczna", który miał na celu pomoc instytucjom zaangażowanym w realizację Programu w jego sprawnym zarządzaniu i wdrażaniu.

Priorytety PO KL

 • Centralne:
  • I- Zatrudnienia i integracja społeczna
  • II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
  • III - Wysoka jakość systemu oświaty
  • IV - Szkolnictwo wyższe i nauka
  • V - Dobre rządzenie
 • Regionalne:
  • VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  • VII - Promocja integracji społecznej
  • VIII - Regionalne kadry gospodarki
  • IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach