Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Wiedza Edukacja Rozwój

 

W tej sekcji dowiesz się więcej o tym, dla kogo jest przeznaczony Program Wiedza Edukacja Rozwój, jakie projekty będzie można realizować dzięki wsparciu z tego programu.

Ze wsparcia programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) możesz korzystać na dwa sposoby – jako realizator lub uczestnik projektów.

Kto może występować o dotację?

Projekty w ramach PO WER są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

 • Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez dokładnie określonych beneficjentów precyzyjnie wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO WER,
 • Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.), czyli m.in.:

o jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

o stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, o   administracja rządowa i jej jednostki podległe, o organizacje pozarządowe, ich związki i federacje o podmioty ekonomii społecznej i ich federacje lub związki,

o samorząd gospodarczy i zawodowy,

o instytucje integracji i pomocy społecznej,

o instytucje rynku pracy,

o uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,

o jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

o jednostki badawczo-rozwojowe,

o  przedsiębiorcy,

o  podmioty opieki zdrowotnej,

o  podmioty lecznicze,

o   partnerzy (w rozumieniu art. 5 rozporządzenia ogólnego oraz art. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych), w tym partnerzy społeczni w rozumieniu PO WER (Reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167).

W konkretnych konkursach mogą być wprowadzane ograniczenia dotyczące podmiotów uprawnionych do wnioskowania, dotyczące m.in. doświadczenia, kompetencji, formy prawnej, własnościowej lub organizacyjnej itp. Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.

Ważne informacje

W konkretnych konkursach mogą być wprowadzane ograniczenia dotyczące podmiotów uprawnionych do wnioskowania, dotyczące m.in. doświadczenia, kompetencji, formy prawnej, własnościowej lub organizacyjnej, itp.

 

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.

Dla kogo projekty?

Grupy docelowe, czyli ostateczni odbiorcy wspracia w ramach realizowanych projektów to m.in.:

 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 30 roku życia bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET),
 • pracownicy administracji publicznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego (w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej) i ich pracownicy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,
 • absolwenci szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • pracownicy systemu oświaty,
 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • biblioteki pedagogiczne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • kadry medyczne,
 • społeczność romska,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy,
 • podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ośrodki wsparcia,
 • osoby chcące założyć przedsiębiorstwa ekonomii społecznej,
 • szkoły i placówki oświatowe różnego typu,
 • uczelnie i jednostki naukowe,
 • osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym (w tym studenci niepełnosprawni),
 • osoby w wieku aktywności zawodowej, w większości ze zidentyfikowanych grup największego ryzyka,
 • osoby niesamodzielne, w tym starsze,
 • pacjenci,
 • partnerzy (w rozumieniu art. 5 rozporządzenia ogólnego oraz art. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych), w tym partnerzy społeczni w rozumieniu PO WER (Reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167).