Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa. Na realizację Programu przeznaczone zostanie ponad 5,4 mld euro, w tym ponad 2 mld euro na wsparcie osób młodych.   

Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Obszary wsparcia to:

Osoby młode na rynku pracy

 • wsparcie ludzi młodych do 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu poprzez m.in. pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej. Integralną częścią działań wspierających osoby młode jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Poprawa efektywności wybranych polityk publicznych

 •  np. działania wspierające rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników, modernizacja instytucji rynku pracy, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, rozwój ekonomii społecznej, podnoszenie jakości systemu oświatyi rozwój edukacji, usprawnienie procesu stanowienia prawa i działania wymiaru sprawiedliwości, podnoszenie jakości usług administracyjnych. 

Rozwój szkolnictwa wyższego

 • np. zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania kształceniem. 

Innowacje społeczne

 • dotyczące wszystkich obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (np. wypracowanie i przetestowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań istniejących problemów w obszarze rynku pracy, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie, zdrowia oraz modernizacji administracji publicznej).

Rozwój współpracy ponadnarodowej

 • polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi (np. wypracowywanie nowych rozwiązań lub adaptowanie w Polsce rozwiązań, które z powodzeniem stosowane są przez inne państwa).

Realizacja programów mobilności ponadnarodowej

 • w celu wzmocnienia kompetencji zawodowych i kluczowych uczestniczących w nich osób (np. projekty komplementarne z programem Erasmus+, dotyczące aktywizacji zawodowej osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub skierowane do osób zaangażowanych w kreowanie lub wdrażanie polityk publicznych). 

Wsparcie dla obszaru zdrowia

 • np. programy profilaktyczne, kształcenie kadr medycznych, poprawa efektywności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Pomoc techniczna 

 • zapewnienie wsparcia procesów wpływających na wdrażanie Programu PO WER oraz działania związane z koordynacją wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020 - w tym wsparcie w zakresie: zatrudnienia, szkoleń pracowników, usług doradztwa, tłumaczeń oraz ekspertyz i analiz, monitoringu i kontroli, ewaluacji, organizacji spotkań Komitetu Monitorującego, grup roboczych, procesu wyboru projektów, działań informacyjnych i promocyjnych.

W roku 2021 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje projekt: "Pomoc techniczna PO WER dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2021". Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Ministerstwo jako Instytucję Zarządzającą PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji. Wartość projektu: 15 958 000 zł.

Podział środków na osie priorytetowe:

 • I Osoby młode na rynku pracy - 2 035 mln euro;
 • II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji - 878 mln euro;
 • III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju - 1 253 mln euro;
 • IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa - 711 mln euro;
 • V Wsparcie dla obszaru zdrowia - 357 mln euro;
 • VI Pomoc techniczna - 195 mln euro.