Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Opis projektu

Domy Pomocy Społecznej (DPS) to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W Polsce funkcjonuje ponad 800 Domów Pomocy Społecznej.

Osoby przebywające w tego typu ośrodkach oraz personel opiekujący się nimi, są szczególnie narażeni na zakażenie COVID-19, w przypadku wystąpienia ogniska choroby. Aby minimalizować to ryzyko w trybie nadzwyczajnym wybranych zostało 16 projektów, na których realizację przeznaczono łącznie ok. 327 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Środki te zapewniają realne wsparcie kadry i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w całej Polsce w walce z pandemią i jej skutkami.

Projekty są realizowane przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w każdym województwie. Pomoc finansowa jest przekazywana podmiotom prowadzącym Domy Pomocy Społecznej w formie grantów. Docelowo wsparciem ma zostać objętych 82 tys. mieszkańców i ponad 41 tys. pracowników DPS.

Jednym z 16 projektów jest projekt „Pomagajmy razem”. Odbiorcami wsparcia w ramach tego przedsięwzięcia jest 51 DPS, które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczą opiekę całodobową osobom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym, psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Przykładowym ośrodkiem, który uzyskał grant w wysokości blisko 400 tys. zł jest Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach (woj. warmińsko-mazurskie). Środki przeznaczone zostały na:

 • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników,
 • zakup środków ochrony indywidualnej,
 • zakup wyposażenia,
 • przeprowadzenie testów pracowników przez 3 miesiące.

Galeria

 • Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach

  Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach

 • Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach przed budynkiem ośrodka

  Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach przed budynkiem ośrodka

 • Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach otrzymują środki ochrony

  Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach otrzymują środki ochrony

 • Pensjonariuszka Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach

  Pensjonariuszka Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach

Beneficjent

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przykładowy grantobiorca: Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

21,3 mln zł

Wkład UE

17,9 mln zł