Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Zakończono pierwszy etap konkursu na Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, czyli rozwój usług w obrębie społeczności lokalnych będących alternatywą dla opieki instytucjonalnej (w tym głównie zapewnianej przez Domy Pomocy Społecznej) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Głównym problemem dotyczącym wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną jest brak sprawnego systemu pomocy prawnej i finansowej zabezpieczającej te osoby na wypadek śmierci najbliższych lub niemożności sprawowania przez nich dalszej opieki, która pozwoliłaby osobie z niepełnosprawnością intelektualną na pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Wyzwaniem jest także rozwój wsparcia dla rodzin i opiekunów, którzy podejmując trud opieki nad osobą z niepełnosprawnością intelektualną, często sami zostają wykluczeni z życia społeczno-zawodowego.

Projekty wybrane do dofinansowania kierowane były do osób z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną. Konkurs pierwszego etapu koncentrował się na stworzeniu innowacyjnego rozwiązania w obszarze konkursu, a także zawiązaniu partnerstwa gotowego do przetestowania wypracowanego modelu. W rezultacie pozytywnej rekomendacji Grupy Sterującej do drugiego etapu konkursu wskazano 9 modelowych rozwiązań.

Jeden z modeli zakłada wsparcie adresowane do węższej grupy osób dorosłych z autyzmem. Wypracowane rozwiązania modelowe koncentrują się na zapewnieniu skoordynowanego wsparcia zdrowotnego i społecznego, w tym specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania (np. asystenta osoby z niepełnosprawnością), rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego (np. małe domy stałego pobytu, "group house") oraz miejsc krótkookresowego pobytu zapewniających wytchnienie opiekunom, sieciowaniu lokalnych zasobów, w tym tworzeniu tzw. Kręgów Wsparcia. Opracowano też model zakładający wykorzystanie gospodarstw rolnych, które mają zasoby lokalowe i doświadczenie w opiece nad osobami starszymi w celu stworzenia tzw. gospodarstw opiekuńczych (w ramach próby przeniesienia na grunt polski rozwiązań holenderskich). We wszystkich modelach duży nacisk kładzie się na działania mające na celu usamodzielnianie osób z niepełnosprawnością aż po możliwie samodzielne życie, uwzględniają one też zasadę podmiotowości, czyli postawienia osoby z niepełnosprawnością intelektualną w centrum oraz „szycia na miarę” potrzebnego jej i rodzinie wsparcia.

Modele na rozwój usług w obrębie społeczności lokalnych dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Model: Gdański model środowiskowego wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem (7Z 6 MB)

2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Model: „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” Model wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej (7Z 624 KB)

3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy w Płazie

Model: Nawigator wsparcia środowiskowego (7Z 6 MB)

4. Miasto Stołeczne Warszawa

Model: Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (7Z 1 MB)

5. Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu

Model: Z inkluzją na Ty - Środowiskowy model wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (7Z 2 MB)

6. Powiat Tucholski. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Model: Model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim (7Z 846 KB)

7. Fundacja L’ARCHE

Model: Model środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin/opiekunów (7Z 1 MB)

8. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA”

Model: Środowiskowy model wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (7Z 1 MB)

9. Stowarzyszenie Na Tak

Model: Model wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku życia (7Z 1 MB)