Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Innowacje społeczne w obszarze OBLIGACJI SPOŁECZNYCH

W 2016 roku Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na makro-innowacje w temacie „Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększania efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS”, którego celem było stworzenie nowego mechanizmu finansowania usług społecznych w Polsce z wykorzystaniem obligacji społecznych.

Nabór ogłoszono w ramach IV Osi POWER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, w podziale na 2 ścieżki: 

ŚCIEŻKA A – AKCELERATOR (ścieżka pośrednia)

Celem konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-007/16 było dofinansowanie organizacji, które będą pełniły rolę akceleratora obligacji społecznych, a ich zasadniczym zadaniem będzie zbudowanie ekosystemu do ich realizacji w danym obszarze oraz wsparcie wdrażania obligacji społecznych w podmiotach, które mają ograniczony potencjał w tym zakresie.

Projekty w konkursie są realizowane w formule tzw. projektu rozwijanego, tzn. zakładają: 

  • opracowanie koncepcji akceleratora wraz z budową potencjału i koalicji w tym zakresie (etap 1),
  • przetestowanie koncepcji (etap 2),
  • sformułowanie rekomendacji dot. dalszego finansowania obligacji społecznych z innych środków europejskich lub publicznych (etap 3).

W ramach obligacji społecznych ścieżka A – podpisano umowy na realizację 3 projektów.

Poniżej przedstawiamy wypracowany w konkursie model obligacji społecznych:

DGA S.A

Fundacja Fundusz Współpracy

ŚCIEŻKA B – Obligacje społeczne PL (ścieżka bezpośrednia)

Celem konkursu (ścieżka bezpośrednia) było  dofinansowanie organizacji, które mają gotowy pomysł, jak wykorzystać obligacje społeczne w polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Założeniem projektów było opracowanie gotowego do testowania modelu wdrażania obligacji społecznych oraz zawiązanie funkcjonalnego partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu w ramach konkursu drugiego etapu oraz pozyskanie inwestora, który sfinansuje przedsięwzięcie.

W ramach ścieżki B, w I etapie konkursu, dofinansowaniem objęto 4 projekty.

Poniżej przedstawiamy wypracowane w konkursie modele obligacji społecznych:

M.st. Warszawa

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie nie jest twórcą załączników numer 1, 3 i 15.

Autorzy są wymienieni w załącznikach, przy czym załącznik nr 5 pochodzi od Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) Oddział w Polsce Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, działającego w ramach programu Hogan Lovells Buisness & Social Enterrprise.