Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w działaniu 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój - 13 czerwca 2017 r., Warszawa

Informacje o szkoleniu

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/17 w działaniu 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER): Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla pracowników nadzoru pedagogicznego.

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca br. (wtorek) o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej (sala nr 307).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia na adres: konkurs.nadzor@men.gov.pl

Informacje o konkursie

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu ponadregionalnym. Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie. Alokacja na konkurs wynosi 2 392 107,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%. W ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3% kosztów ogółem projektu. W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt o zasięgu ogólnopolskim z najwyższą liczbą punktów.

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi priorytetowej II: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Konkurs organizowany jest w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym pt. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty. Jego celem jest objęcie szkoleniami 1006 pracowników nadzoru pedagogicznego. Działanie to będzie miało wpływ na poprawę funkcjonowania systemu wspomagania szkół.

Więcej szczegółów

Program spotkania

Agenda spotkania (PDF 221 KB)