Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych udziałem w konkursie na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”

Informacje o spotkaniu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 służący realizacji Gwarancji dla młodzieży ogłoszony w ramach Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Spotkania informacyjne odbędą się:

 • 22 maja 2015 r. (piątek) w godz. 12.00-15.00
 • 29 maja 2015 r. (piątek) w godz. 12.00-15.00

w siedzibie MPiPS w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (sala 107, I piętro).

Spotkania będą służyły wyjaśnieniom zapisów regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. Przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem i w trosce o sprawny przebieg spotkań prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkań.

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

Rejestracja

Rejestracja na spotkania odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy w polu NAZWA FIRMY, należy wpisać nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji. W polu TREŚĆ prosimy o wpisanie pytań do regulaminu konkursu. 

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Jedynie otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Do uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać maksymalnie dwie osoby reprezentujące projektodawcę

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

Dla kogo

W spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie przedstawiciele podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawcami mogą być:

 1. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • publiczne służby zatrudnienia,
  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje szkoleniowe,
  • instytucje dialogu społecznego,
  • instytucje partnerstwa lokalnego.
 2. Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 4. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 5. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 6. Specjalne ośrodki wychowawcze,
 7. Domy samotnej matki,
 8. Centralny Zarząd Służby Więziennej.