Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

 

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni). W pracach Komitetu Monitorującego biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą. Ponadto, w posiedzeniach mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji.

Przedstawiciele strony rządowej i samorządowej mogą stanowić maksymalnie dwie trzecie liczby członków Komitetu Monitorującego, co zapewnia znaczący wpływ na realizację programu partnerom spoza administracji.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb IZ PO WER, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa IZ PO WER w regulaminie działania KM, który wynika z zapisów obowiązujących wytycznych w zakresie komitetów monitorujących. Obsługą prac Komitetu zapewnia działający w ramach IZ PO WER sekretariat KM.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego

Do najważniejszych kompetencji komitetu należy w szczególności:

 • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych,
 • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na wykonanie programu,
 • konsultowanie i analizowanie zmian programu proponowanych przez IZ,
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji PO WER, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
 • promowanie zasady partnerstwa.

Realizując zadania Komitet Monitorujący zatwierdza:

 • metodykę i kryteria wyboru projektów,
 • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POWER,
 • plan ewaluacji dla programu i wszelkie jego zmiany,
 • strategię komunikacji dla programu i wszelkie jej zmiany,
 • propozycje IZ PO WER dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. poprawy sytuacji na rynku pracy czy dostosowania edukacji do potrzeb biznesu) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają przede wszystkim:

Skład Komitetu Monitorującego

Dane kontaktowe

Sekretariat Komitetu Monitorującego PO WER
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.: 22 273 80 22
fax: 22 273 89 19
e-mail: km-power@mfipr.gov.pl

 

 

 

Akty prawne

Uchwały Komitetu Monitorującego

 

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XXXVI a XXXVII posiedzeniem

Posiedzenie XXXVI

Posiedzenie XXXV

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XXXIV a XXXV posiedzeniem

Posiedzenie XXXIV

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XXXIII a XXXIV posiedzeniem

Posiedzenie XXXIII

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XXXII a XXXIII posiedzeniem

Posiedzenie XXXII

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XXXI a XXXII posiedzeniem

Posiedzenie XXXI

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XXX a XXXI posiedzeniem

Posiedzenie XXX

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XXIX a XXX posiedzeniem

Posiedzenie XXIX

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XXVIII a XXIX posiedzeniem

Posiedzenie XXVIII

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XXVII a XXVIII posiedzeniem

Posiedzenie XXVII

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XXVI a XXVII posiedzeniem

Posiedzenie XXVI

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XXV a XXVI posiedzeniem

Posiedzenie XXV oraz obieg

Posiedzenie XXIV

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XXIII a XXIV posiedzeniem

Posiedzenie XXIII

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XXII a XXIII posiedzeniem

Posiedzenie XXII

Posiedzenie XXI

Posiedzenie XX

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XIX a XX posiedzeniem

Posiedzenie XIX

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XVIII a XIX posiedzeniem

Posiedzenie XVIII

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XVII a XVIII posiedzeniem

Posiedzenie XVII

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XVI a XVII posiedzeniem

Posiedzenie XVI

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XV a XVI posiedzeniem

Posiedzenie XV

Posiedzenie XIV

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XIII a XIV posiedzeniem

Posiedzenie XIII

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XII a XIII posiedzeniem

Posiedzenie XII

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy XI a XII posiedzeniem

Posiedzenie XI

Posiedzenie X

Uchwały obiegowe podjęte pomiędzy IX a X posiedzeniem

Posiedzenie IX

Posiedzenie VIII

Posiedzenie VII

Posiedzenie VI

Posiedzenie V

Posiedzenie IV

Posiedzenie III

Posiedzenie II

Posiedzenie I

 

 Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego

 

Grupa robocza do spraw efektywności PO WER została powołana uchwałą nr 79 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 13 września 2016 r.

Zadania Grupy polegają w szczególności na:

 • wypracowywaniu propozycji działań podnoszących efektywność wdrażania Programu (o charakterze systemowym i doraźnym);
 • identyfikacji głównych czynników opóźniających realizację Programu i obniżających jakość interwencji;
 • formułowaniu propozycji rozwiązań dotyczących usprawnień i środków naprawczych mających na celu zwiększenie efektywności interwencji lub uniknięcie negatywnych konsekwencji ewentualnych opóźnień we wdrażaniu Programu;
 • analizie postulatów zgłaszanych na dedykowany adres poczty elektronicznej, biorąc pod uwagę ich wpływ na podniesienie efektywności wdrażania Programu;
 • wypracowaniu propozycji kompleksowego systemu monitorowania i oceny efektywności interwencji dla poszczególnych obszarów;
 • przedstawianiu na forum Podkomitetu do spraw Efektywności Funduszy Unii Europejskiej 2014-2020 sprawozdania z prowadzonych prac wraz z informacją o ich wynikach.

Skład

Akty Prawne

 

Dane kontaktowe

Sekretariat Komitetu Monitorującego PO WER
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.: 22 273 80 22
fax: 22 273 89 19
e-mail: 
km-power@mfipr.gov.pl