Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Instytucje realizujące Program

Za realizację programu odpowiada szereg instytucji. Są one podzielone na dwie kategorie: Zarządzająca i Pośrednicząca. Przynależność do każdej z nich determinuje zakres odpowiedzialności, zadań i kompetencji.

Instytucja Zarządzająca

Za zarządzanie Programem Wiedza Edukacja Rozwój odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje ponadto wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania informacyjne i promocyjne.

Kompetencje Instytucji Zarządzającej są bardzo szerokie – począwszy od opracowania samego programu, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Zadania Instytucji Zarządzającej programem reguluje Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).  

Należą do nich:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania
 2. Wybór projektów do dofinansowania
 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów  dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu
 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów
 5. Zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu operacyjnego
 6. Pełnienie funkcji certyfikującej
 7. Prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów
 8. Nakładanie korekt finansowych
 9. Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w szczególności:
  • Wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek
  • Wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań
  • Rozpatrywanie odwołań od ww. decyzji wydawanych w pierwszej instancji przez instytucję pośredniczącą
 10. Ewaluacja programu operacyjnego
 11. Monitorowanie postępów realizacji programu operacyjnego
 12. Zapewnienie informacji o programie operacyjnym i jego promocja

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój

Dane teleadresowe:

Ministerstwo Fundzuszy i Polityki Regionalnej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Instytucje Pośredniczące

Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań do Instytucji Pośredniczących. Powołując je przekazuje im część zadań i obarcza je odpowiedzialnością za ich realizację, nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość realizacji programu.

Rolę Instytucji Pośredniczącej mogą pełnić wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres jej obowiązków określa umowa lub porozumienie. Mogą to być na przykład zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem części programu dotyczącej określonej tematyki, w której specjalizuje się dana instytucja, np. z zakresu edukacji, wspierania osób bezrobotnych, walki z wykluczeniem społecznym.

Kompetencje:

 • wdrażanie poszczególnych działań w ramach programu,
 • przygotowanie na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej szczegółowych kryteriów wyboru projektów,
 • przygotowanie opisu własnego systemu zarządzania i kontroli,
 • wybór projektów do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie umów z beneficjentami,
 • zapewnienie zgodności projektów z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i czy są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi zasadami,
 • zapewnienie, że beneficjenci oraz inne podmioty zaangażowane w realizację działań prowadzą odpowiednią i odrębną księgowość dla projektów objętych dofinansowaniem,
 • zapewnienie systemu rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych księgowych dla każdego działania w ramach programu oraz zapewnienie, że są to odpowiednie dane umożliwiające jego kontrolę i ocenę,
 • prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji poszczególnych działań,
 • rozliczanie umów z beneficjentami oraz przygotowywanie deklaracji i poświadczenia wydatków w ramach poszczególnych osi priorytetowych/działań, które następnie są przekazywane Instytucji Zarządzającej,
 • przekazywanie Instytucji Zarządzającej wszystkich informacji niezbędnych przy certyfikacji,
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projektów i przekazywanie wyników kontroli do Instytucji Zarządzającej,
 • opracowanie i przekazanie Instytucji Zarządzającej prognoz wydatków w ramach poszczególnych działań,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji poszczególnych działań przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej,
 • ewaluacja poszczególnych działań,
 • odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem programu przez 3 lata od daty jego zamknięcia.

Instytucje Pośredniczące w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Dane teleadresowe

 Oś Priorytetowa  Instytucja Pośrednicząca
 OŚ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 

 

 

 

 

    

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Departament Wdrażania EFS

ul. Nowogrodzka 1/3/5,

00‐513 Warszawa

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  

ul. Armii Krajowej 54,    

50-541 Wrocław     

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 30/32,

87-100 Toruń

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ul. Obywatelska 4,

20-092 Lublin

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 15,

65-036 Zielona Góra

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

ul. Wólczańska 49,

90 – 608 Łódź

www.power.wup.lodz.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Pl. Na Stawach 1,

30-107 Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16,

01-205 Warszawa

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

ul. Głogowska 25,

45-315 Opole

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ul. Lisa Kuli 20

35-025 Rzeszów

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22,

15-354 Białystok

Urzędu Pracy w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30,

80-824 Gdańsk

Wojewódzki Urzęd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30,

40-048 Katowice

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86,

25-561 Kielce

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28,

10-448 Olsztyn

power.wupolsztyn.praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Kościelna 37,

60-537 Poznań

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41,

70-383 Szczecin

OŚ II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Departament Wdrażania EFS

ul. Nowogrodzka 1/3/5,

00‐513 Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul.Stefana Batorego 5,

00-060 Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3,

02-591 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. Jana Chrystiana Szucha 25,

00-918 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83,

00-834 Warszawa

OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a,

00-999 Warszawa

OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39A,

02-672 Warszawa

OŚ V WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15,

00-952 Warszawa