Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W wyborze projektów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój wzorem rozwiązań z poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej będą mogli uczestniczyć eksperci.

Celem uczestnictwa ekspertów w weryfikacji projektów jest rzetelna i bezstronna ocena wniosków o dofinansowanie przez osoby legitymujące się specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami z poszczególnych dziedzin objętych PO WER.

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) stanowi, iż w wyborze projektów do dofinansowania będą mogli uczestniczyć eksperci wyznaczani spośród kandydatów na ekspertów, którzy spełniają wymagania określone w art. 49 ust. 3 ww. ustawy, tj.:

  1. korzystają z pełni praw publicznych;
  2. mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu;
  5. posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu operacyjnego.

Jednocześnie ustawodawca zdecydował o publicznym dostępie do danych umożliwiających kontakt za pomocą poczty elektronicznej z wszystkimi kandydatami na ekspertów. Dane dotyczące kandydatów na ekspertów gromadzone będą w formie wykazu zamieszczanego na stronie internetowej instytucji prowadzącej nabór kandydatów na ekspertów.

Wykaz kandydatów na ekspertów IZ PO WER  (XLSX 35 KB)

W związku z delegowaniem do instytucji pośredniczących przez Instytucję Zarządzającą PO WER zadań związanych z realizacją Programu, zyskały one również prawo do prowadzenia naboru kandydatów na ekspertów. W celu wzmocnienia transparentności i jawności procesu wyboru projektów do dofinansowania Instytucja Zarządzająca PO WER będzie zamieszczała na swojej stronie internetowej odnośniki do wykazów kandydatów na ekspertów prowadzonych przez instytucje pośredniczące PO WER.

Wykaz Kandydatów na ekspertów prowadzony w: