Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Dane na koniec III kwartału 2021 roku

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Najważniejsze zadania programu to wsparcie reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, wzmocnienia systemu ochrony zdrowia oraz rozwoju edukacji. Równie ważne jest kształcenie kadr dla gospodarki, poprawa dostępności do usług publicznych, a także wypracowywanie i testowanie różnego rodzaju innowacji społecznych. Realizowane są liczne projekty z udziałem partnerów zagranicznych, aby zwiększyć skuteczność podejmowanych działań i umożliwić w większym stopniu czerpanie z doświadczeń międzynarodowych.

Istotnym elementem Programu jest również wypracowanie rozwiązań na rzecz osób o szczególnych potrzebach, w celu zapewnienia im swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. Ponadto podejmowane są liczne działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych, którzy nie uczą się i nie pracują.

Ze wsparcia w ramach PO WER skorzystało ponad 2 miliony osób!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego, pokazującego mnogość, wszechstronność i różnorodność efektów projektów realizowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020.

 

Efekty projektów realizowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Osoby młode na rynku pracy

ponad 700 tys. osób młodych objętych aktywizacją zawodową w celu podjęcia pracy

ponad 464 tys. osób podjęło pracę lub założyło własną działalność gospodarczą po udziale w Programie

ponad 73 tys. osób zdobyło kwalifikacje lub podniosło kompetencje potrzebne na rynku pracy

ponad 174 tys. osób objętych wsparciem w ramach STW, czyli dofinansowaniem do wynagrodzeń lub kosztów prowadzenia działalności w związku ze spowolnieniem gospodarczym spowodowanym pandemią

Rozwój ekonomii społecznej

Rysunek człowieka

842 podmioty ekonomii społecznej otrzymały pożyczki. Przeznaczone są one m.in. na rozwój prowadzonej działalności, poszerzanie oferty lub lepsze dopasowanie produktów/usług do potrzeb klienta

687 miejsc pracy zostało utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej

Szkolnictwo wyższe

Ikonka symbolizująca szkolenia - ludzik przy tablicy

ponad 125 tys. studentów podniosło kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

ponad 60 tys. studentów uczestniczyło w stażach wspieranych ze środków EFS

87 międzynarodowych programów kształcenia uruchomiono dzięki wsparciu z EFS

Mobilność ponadnarodowa

Mobilność ponadnarodowa

blisko 90 tys. osób uczestniczących w programach mobilności ponadnarodowej

Zdrowie

Zdrowie

prawie 8 tys. lekarzy podniosło kompetencje zawodowe

ponad 31 tys. pielęgniarek i położnych uzyskała kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi

Efekty finansowe

Efekty finansowe

7 255 umów łącznie podpisano w ramach PO WER (wszystkie osie priorytetowe)

24,9 mld zł łączna wartość podpisanych umów

55 426 wniosków o płatność zatwierdzone

14,7 mld zł łączna kwota zatwierdzonych wniosków o płatność