Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 5.4

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 24.10.2016

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), uprzejmie informuje, że rozstrzygnięto konkurs pn. Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych nr POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16, ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i zatwierdzono listę wszystkich ocenianych projektów oraz listę projektów wybranych do dofinansowania.

Wyniki naboru 31.03.2017

Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu (PDF 443 KB)

Lista rankingowa (PDF 167 KB)

Lista wszystkich ocenionych projektów (PDF 201 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa do Kancelarii MZ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu (załącznik 3 do Regulaminu):

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz

b) w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście lub listem poleconym/pocztą kurierską) w siedzibie IOK albo za pośrednictwem skrzynki podawczej MZ w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie tj. przeprowadził co najmniej 10 szkoleń w tematyce adekwatnej do konkursu w ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej 3 różnych podmiotach oraz posiada co najmniej 5 pozytywnych rekomendacji w zakresie szkoleń planowanych w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację szkoleń i kursów dla pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych), zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ), w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych. Projekty muszą przewidywać realizację szkoleń o tematyce medycznej opartą na Evidence Based Medicine w celu zapewnienia, że wsparcie edukacyjne oparte będzie na twardych podstawach naukowych oraz że odnosić się będzie wyłącznie do tematyki medycznej. Projekt nie może obejmować obowiązkowych kursów i szkoleń przewidzianych prawem krajowym nie związanych bezpośrednio z ww. zakresem tematycznym (np. szkoleń BHP).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2016 r., określone w  regulaminie konkursu. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 861 KB)

Załącznik 2 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 506 KB)

Załącznik 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Załącznik 5 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 235 KB)

Załącznik 6 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 724 KB)

Załącznik 7 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 326 KB)

Załącznik 8 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 322 KB)

Załącznik 9 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 323 KB)

Załącznik 10 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 324 KB)

Załącznik 11 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (DOC 221 KB)

Załącznik 12 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 399 KB)

Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 2 MB)

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 1 MB)

Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 619 KB)

Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 284 KB)

Załącznik 17 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 385 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 506 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Pytania i odpowiedzi

szkoleniazawody@mz.gov.pl

Linki

Strona internetowa Instytucji Ogłaszającej Konkurs