Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 15.04.2016

Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Europejskich (CPE), ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 15.04.2016 wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest:

a)    w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

oraz

b)    w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały).

Wersja papierowa i elektroniczna wniosku wraz z załącznikami muszą być tożsame. Za tożsame uznaje się wnioski złożone wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER, tj.:
-        podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
-        administracja publiczna,
-        jednostki samorządu terytorialnego,
-        ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
-        instytucje rynku pracy,
-        instytucje pomocy i integracji społecznej,
-        szkoły i placówki systemu oświaty,
-        uczelnie,
-        przedsiębiorstwa,
-        organizacje pozarządowe,
-        podmioty ekonomii społecznej,
-        partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów:

 
1)    Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
2)    Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
3)    Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
4)    Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu (wersja dla niedowidzących (wersja obowiązująca) (PDF 891 KB)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu (wersja dla niedowidzących) (wersja archiwalna) (PDF 806 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

UWAGA: Zmiana Regulaminu konkursu. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 23 marca 2016 r.

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów, które budziły wątpliwości potencjalnych projektodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00 – IP.07-00-07-020/16  na rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy. Dodatkowo dokonano korekty oczywistej omyłki.

Poniżej wskazano wszystkie zmiany w Regulaminie:

W pkt. 2.4.1. Wskaźniki - rozszerzono zapisy podpunktu 2 doprecyzowując zakres jednego z wymaganych wskaźników projektowych.

W pkt. 2.4.2 Grupa docelowa - rozszerzono zapisy podpunktu 1 ujednolicając przyjęte podejście odnośnie wsparcia grup docelowych z dotychczas stosowanym we wszystkich konkursach CPE. 

W pkt. 5.3.6.4. Kryteria premiujące - skorygowano oczywistą omyłkę w kolumnie „Brzmienie kryterium”.Załączniki do Regulaminu nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (wersja dla niedowidzących) (wersja obowiązująca) (PDF 891 KB)

UWAGA: Zmiana zał. nr 3 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER i zał. nr 3a Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) oraz zał. nr 4 Wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER i zał. nr 4a Wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe). Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 14 marca 2016 r.

Uzasadnienie:

W związku z aktualizacją wzoru umowy o dofinansowanie projektu przez IZ POWER, wprowadza się stosowne zmiany do treści wzoru umów/porozumienia o dofinansowanie projektu oraz wzoru umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe). Zmiany wprowadzone ww. aktualizacją wzoru umowy mają głównie charakter redakcyjny. W drodze aktualizacji wprowadzone także konieczne zmiany wynikające ze specyfiki ogłaszanego konkursu m.in.: wprowadzono definicję projektu standardowego czy wprowadzono zapisy określające sankcje dla wnioskodawcy w przypadku nieosiągnięcia wymaganego konkursem obowiązkowego wskaźnika rezultatu oraz braku dostarczenia dokumentów będących podstawą pomiaru tego wskaźnika rezultatu. 

Wzory umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu oraz umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)  w trybie rejestruj zmiany dostępne na stronie Centrum Projektów Europejskich

Zał. nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących) (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 3a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 3a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) (wersja dla niedowidzących) (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 4 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 4 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących) (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 4a Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 4a Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe)(wersja dla niedowidzących) (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

 

Regulamin konkursu (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (wersja dla niedowidzących) (wersja archiwalna) (PDF 806 KB)

Zał. nr 1 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej w ramach PO WER (DOC 706 KB)

Zał. nr 1 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących) (DOC 706 KB) 

Zał. nr 2 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach działania 4.3 POWER (DOC 668 KB)

Zał. nr 2 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach działania 4.3 POWER (wersja dla niedowidzących) (DOC 669 KB) 

Zał. nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)

Zał. nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących) (wersja archiwalna) (PDF 809 KB)

Zał. nr 3a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) (wersja archiwalna (PDF 1 MB) 

Zał. nr 3a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) (wersja dla niedowidzących) (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)

Zał. nr 4 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)

Zał. nr 4 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących) (wersja archiwalna) (PDF 782 KB)

Zał. nr 4a Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)  

Zał. nr 4a Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe)(wersja dla niedowidzących) (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)

Zał. nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie POWER 1.2 z dnia 21.09.2015 (PDF 945 KB)

Zał. nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie POWER 1.2 z dnia 21.09.2015 (wersja dla niedowidzących)  (PDF 942 KB)

Zał. nr 6 Zestawienie standardów i cen rynkowych (PDF 250 KB)

Zał. nr 6 Zestawienie standardów i cen rynkowych (wersja dla niedowidzących) (PDF 253 KB)

Zał. nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 801 KB)

Zał. nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących) (PDF 567 KB)

Zał. nr 8 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 450 KB)

Zał. nr 8 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących)  (PDF 320 KB)

Zał. nr 9 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 563 KB)

Zał. nr 9 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (wersja dla niedowidzących) (PDF 211 KB)

Zał. nr 10 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 563 KB)

Zał. nr 10 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (wersja dla niedowidzących) (PDF 210 KB)

Zał. nr 11 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 566 KB)

Zał. nr 11 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (wersja dla niedowidzących) (PDF 242 KB)

Zał. nr 12 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 570 KB)

Zał. nr 12 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (wersja dla niedowidzących) (PDF 266 KB)

Zał. nr 13 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 770 KB)

Zał. nr 13 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących) (PDF 520 KB)

Zał. nr 14 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 817 KB)

Zał. nr 14 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących) (PDF 348 KB)

Zał.  nr 15 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER (PDF 518 KB)

Zał.  nr 15 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących)  (PDF 391 KB) 

Zał. nr 16 - Wzór opinii IOK na temat zasadności rozszerzenia projektu standardowego o komponent ponadnarodowy  (DOCX 24 KB)

Zał. nr 16 - Wzór opinii IOK na temat zasadności rozszerzenia projektu standardowego o komponent ponadnarodowy (wersja dla niedowidzących) (DOCX 24 KB) 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Zał. nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 801 KB)

Zał. nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących) (PDF 567 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

UWAGA: Zmiana zał. nr 3 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER i zał. nr 3a Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) oraz zał. nr 4 Wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER i zał. nr 4a Wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe). Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 14 marca 2016 r.

Uzasadnienie:

W związku z aktualizacją wzoru umowy o dofinansowanie projektu przez IZ POWER, wprowadza się stosowne zmiany do treści wzoru umów/porozumienia o dofinansowanie projektu oraz wzoru umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe). Zmiany wprowadzone ww. aktualizacją wzoru umowy mają głównie charakter redakcyjny. W drodze aktualizacji wprowadzone także konieczne zmiany wynikające ze specyfiki ogłaszanego konkursu m.in.: wprowadzono definicję projektu standardowego czy wprowadzono zapisy określające sankcje dla wnioskodawcy w przypadku nieosiągnięcia wymaganego konkursem obowiązkowego wskaźnika rezultatu oraz braku dostarczenia dokumentów będących podstawą pomiaru tego wskaźnika rezultatu. 

Wzory umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu oraz umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)  w trybie rejestruj zmiany dostępne na stronie Centrum Projektów Europejskich

Zał. nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących) (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 3a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 3a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) (wersja dla niedowidzących) (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 4 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 4 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących) (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 4a Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

Zał. nr 4a Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe)(wersja dla niedowidzących) (wersja obowiązująca) (PDF 1 MB)

 

Zał. nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)

Zał. nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących) (wersja archiwalna) (PDF 809 KB)

Zał. nr 3a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) (wersja archiwalna)  (PDF 1 MB) 

Zał. nr 3a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) (wersja dla niedowidzących) (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)

Zał. nr 4 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja archiwalna) (PDF 1 MB) 

Zał. nr 4 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (wersja dla niedowidzących) (wersja archiwalna) (PDF 782 KB)

Zał. nr 4a Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)

Zał. nr 4a Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe)(wersja dla niedowidzących) (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI regulaminu konkursu (PDF 1 MB) (wersja obowiązująca)

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI regulaminu konkursu (wersja dla niedowidzących) (wersja obowiązująca) (PDF 891 KB)

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI regulaminu konkursu (wersja archiwalna) (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI regulaminu konkursu (wersja dla niedowidzących) (wersja archiwalna) (PDF 806 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres email: power@cpe.gov.pl oraz telefonicznie tel.: 22 378 31 68  w godzinach 10.00-12.00

Linki

Strona internetowa: Centrum Projektów Europejskich

Link do dokumentów programowych

Link do ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-020/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się