Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.2

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 29.07.2016

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-003/16 na typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych, złożono 35 wniosków o dofinansowanie.

W dniu 7 września 2016 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-003/16 na typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych. W załączeniu znajduje się lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej.

Spośród 35 wniosków złożonych podczas naboru, 33 wnioski zostało skierowane do oceny merytorycznej, natomiast 2 zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów wyboru projektów ocenianych podczas oceny formalnej.

Do negocjacji skierowanych zostało 5 wniosków. Po zakończeniu negocjacji do dofinansowania wybranych zostało 5 projektów.

W wyniku rezygnacji jednego z wnioskodawców z podpisania umowy w ramach konkursu ostatecznie podpisano 4 umowy o dofinansowanie, których łączna kwota dofinansowania wynosi prawie 6,5 mln zł.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dnia 29 lipca 2016 r., w którym wnioski mogą być składane tylko do godziny 16.00.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

 • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku

albo 

 • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

 • osobiście w siedzibie w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju:

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 • przesyłką kurierską;
 • pocztą;

albo 

 • w formie elektronicznej —w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MR (adres: /MIR/SkrytkaESP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Organizacje pozarządowe,
 • Partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Administracja publiczna,
 • Przedsiębiorstwa,
 • Uczelnie,
 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Określono w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 800 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Uwaga!

Z dniem 15.07.2016 r. uległ zmianie regulamin konkursu.

Informacja o zmianie regulaminu konkursu z dnia 15.07.2016 r. (PDF 59 KB)

Z dniem 29.06. 2016 r. uległ zmianie regulamin konkursu.

Informacja o zmianie regulaminu konkursu z dnia 29.06.2016 r. (PDF 52 KB)

Z dniem 7.06.2016 r. uległ zmianie regulamin konkursu.

Informacja o zmianie regulaminu konkursu z dnia 7.06.2016 r. (PDF 80 KB)

Regulamin konkursu (PDF 741 KB) (wersja obowiązująca z dnia 15.07.2016 r.)

Regulamin konkursu (PDF 740 KB) (wersja archiwalna - obowiązująca od 29.06.2016 r. do 14.07.2016 r.)

Regulamin konkursu (PDF 735 KB) (wersja archiwalna - obowiązująca od 7.06.2016 r. do 28.06.2016 r.)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) (wersja archiwalna - obowiązująca od 13.04. 2016 r. do 6.06.2016 r.)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (PDF 214 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  (PDF 824 KB)

Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 3 MB) (wersja aktualna - obowiązuje od 7.06.2016 r.)

Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 16 MB) (wersja aktualna - obowiązuje od 7.06.2016 r.)

Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 315 KB) (wersja archiwalna -  obowiązująca od 13.04.2016 r. do 6.06.2016 r.)

Załącznik nr 4 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego  (DOC 848 KB)

Załącznik nr 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej  (DOC 821 KB)

Załącznik nr 6 Minimalny zakres raportu z pobytu zagranicznego (DOC 73 KB)

Załącznik nr 7 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku  (PDF 70 KB)

Załącznik nr 8 Wzór karty oceny formalnej wniosku  (PDF 227 KB)

Załącznik nr 8 Wzór karty oceny formalnej wniosku  (XLS 125 KB)

Załącznik nr 9 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku (PDF 124 KB) (wersja obowiązująca z dnia 15.07.2016 r.)

Załącznik nr 9 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku (DOCX 86 KB) (wersja obowiązująca z dnia 15.07.2016 r.)

Załącznik nr 9 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku (PDF 124 KB) (wersja archiwalna)

Załącznik nr 10 Wzór deklaracji poufności dla członka Komisji Oceny Projektów  (PDF 64 KB)

Załącznik nr 11 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach Komisji Oceny Projektów   (PDF 64 KB)

Załącznik nr 12 Wzór oświadczenia pracownika Instytucji Ogłaszającej Konkurs o bezstronności  (PDF 66 KB)

Załącznik nr 13 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności   (PDF 82 KB)

Załącznik nr 14 Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków (PDF 53 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 1 Regulaminu konkursu (PDF 214 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 3 Regulaminu konkursu  (PDF 315 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Określono w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs.mobilnosc@mr.gov.pl oraz pod numerem telefonu 22 273 80 43 oraz 22 273 79 97.

Najczęściej zadawane pytania do regulaminu konkursu (PDF 316 KB)

Najczęściej zadawane pytania do regulaminu konkursu cz.2 (PDF 332 KB)

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu, które odbyło się 18 kwietnia br. w Warszawie.

Prezentacja (PDF 543 KB)

Warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców

UWAGA! Limit miejsc na warsztaty został wyczerpany!

Zapraszamy na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w tym konkursie, które odbędą się w Warszawie. Na warsztatach zostaną poruszone następujące kwestie:

 • kryteria horyzontalne (m.in. równość szans, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami),
 • opis grupy docelowej,
 • potencjał społeczny, kadrowy, techniczny i finansowy wnioskodawcy i partnerów,
 • struktura zarządzania projektem,
 • oraz zadania, wskaźniki i budżet projektu.

Warsztaty odbędą się w dniu 5 lipca 2016 r. w godz. 09.00 – 16.00 w sali N035 w budynku Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (wejście od ul. Żurawiej).

Formularz zgłoszeniowy (DOC 823 KB) na warsztaty w Warszawie proszę przesyłać na adres e-mail: konkurs.mobilnosc@mr.gov.pl.

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o zgłaszanie tylko jednej osoby na instytucję. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że limit miejsc na warsztaty w dniu 12 lipca został wyczerpany!

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie udziałem w warsztatach, został utworzony drugi termin. Dysponujemy jeszcze pięcioma wolnymi miejscami.

Warsztaty odbędą się w dniu 12 lipca 2016 r. w godz. 09.00 – 16.00 w sali N035 w budynku Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (wejście od ul. Żurawiej).

Formularz zgłoszeniowy (DOC 823 KB) prosimy przesłać e-mailem na adres konkurs.mobilnosc@mr.gov.pl do dnia 30 czerwca 2016 r.

Prezentacja z warsztatów dla potencjalnych wnioskodawców (PDF 1 MB)