Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.10.2016

Ministerstwo Rozwoju zakończyło ocenę wniosków w konkursie w temacie Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS - ŚCIEŻKA A – AKCELERATOR.

W wyniku oceny merytorycznej pozytywnie zostały ocenione 3 projekty w 3 różnych obszarach tematycznych EFS, w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzania oceny strategicznej, która miała polegać na porównaniu zgłoszonych przedsięwzięć w ramach danego obszaru tematycznego pod kątem spełniania kryteriów strategicznych.

Do dofinansowania wybrano projekty na łączną kwotę ponad 15 mln zł.

Wyniki naboru 1.03.2017

Lista podpisanych umów (XLS 35 KB)

Projekty wybrane do dofinansowania (XLSX 13 KB)

Informacja o składzie KOP (XLS 49 KB)

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej (XLS 49 KB) z dnia 25.11.2016 r.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

UWAGA!

Wnioski składane są jedynie w formie elektronicznej.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 20 września do 31 października do godz. 23:59.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W niniejszym konkursie nie ma ograniczeń co do rodzaju podmiotów, które mogą wnioskować o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na opracowanie koncepcji akceleratora obligacji społecznych i jej przetestowanie oraz zbudowanie potencjału do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicji na rzecz ich realizacji.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

97%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 30 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Uwaga! Z dniem 20.10.2016 r. zmianie uległ regulamin konkursu.

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (PDF 48 KB) z dnia 20.10.2016 r.

Regulamin konkursu (PDF 668 KB) (wersja aktualna)

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (DOCX 20 KB) z dnia 19.09.2016 r.

Regulamin konkursu (PDF 731 KB) (wersja obowiązująca do 19.10.2016 r.)

Regulamin konkursu (PDF 678 KB) (wersja obowiązująca do 18.09.2016 r.)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 111 KB) (wersja aktualna)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 513 KB) (wersja archiwalna obowiązująca do 18.09.2016 r.)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 544 KB) (wersja aktualna)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 482 KB) (wersja archiwalna - obowiązująca do 19.10.2016 r.)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 870 KB) (wersja archiwalna obowiązująca do 18.09.2016 r.)

Załącznik 3 Wzór opisu założeń modelu (DOCX 130 KB)

Załącznik 3 Wzór opisu założeń modelu (PDF 468 KB)

Załącznik 4 Minimalny zakres listu intencyjnego (DOCX 132 KB)

Załącznik 4 Minimalny zakres listu intencyjnego (PDF 356 KB)

Załącznik 5 Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatków  (PDF 243 KB)

Załącznik 6 Wzór karty oceny formalnej (DOCX 153 KB) (wersja aktualna)

Załącznik 6 Wzór karty oceny formalnej (PDF 440 KB) (wersja archiwalna obowiązująca do 18.09.2016 r.)

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 491 KB)

Załącznik 8 Wzór karty oceny strategicznej (PDF 365 KB)

Załącznik 9 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 288 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 291 KB)

Załącznik 11 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 287 KB)

Załącznik 12 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 287 KB)

Załącznik 13 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Załącznik 14 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 353 KB)

Załącznik 15 materiały OECD na temat SIB (PDF 865 KB)

Załącznik 15 Materiały OECD na temat SIB cz.2 (PDF 526 KB)

Załącznik 16 Procedura weryfikacji po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów projektu (PDF 68 KB)

Załącznik 17 Karta weryfikacji poprawności wniosku (PDF 69 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie określa Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 111 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa Załącznik 13 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: akcelerator@mr.gov.pl

Odpowiedzi na pytania (PDF 82 KB), które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs w dniach od 28 lipca do 5 października 2016 r.

Odpowiedzi na pytania (PDF 283 KB), które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs w dniach od 6 do 25 października 2016 r.

Spotkanie informacyjne

UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu spotkania oraz numeru sali!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób reprezentujących podmioty zainteresowane udziałem w konkursie Ścieżka A – Akcelerator w temacie Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Spotkanie odbędzie się 3 października br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w sali 1106 (wejście od ul. Wspólnej 2/4) w godzinach od 10:00 do 14:00.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia konkursu oraz kryteria oceny projektów. Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru i późniejszej realizacji projektów wybranych w ramach konkursu.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie do 28 września br. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (DOC 413 KB) na adres: akcelerator@mr.gov.pl.

Uwaga!

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

Prezentacja (PDF 386 KB) ze spotkania.

Możliwość pozyskania opinii w zakresie spełniania części warunków konkursu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zasięgnięcia opinii Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) odnośnie do zapisów wniosków o dofinansowanie w konkursie na Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS, ŚCIEŻKA A – AKCELERATOR. Opinia IOK będzie dotyczyła następujących kryteriów:

 • Czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe? – opinia wyłącznie w zakresie składanego wniosku bez powiązania z innymi wnioskami, których stroną umowy jest wnioskodawca lub partner.
 • Wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada minimum 3-letnie doświadczenie łącznie: 1) w zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych lub innych form pomocy finansowej podlegającej zwrotowi, 2) we współpracy z podmiotem publicznym, w kompetencji którego leży rozwiązanie problemów mieszczących się w obszarze tematycznym, w ramach którego planowane jest zastosowanie obligacji.
 • Wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) przewiduje powołanie interdyscyplinarnego zespołu osób o minimum 3-letnim doświadczeniu:
  • w zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych lub innych form pomocy finansowej podlegającej zwrotowi,
  • w pozyskiwaniu funduszy od inwestorów,
  • w temacie zdefiniowanym we wniosku jako obszar dla obligacji społecznych,
  • w określaniu efektów działań społecznych, ich mierników, analizy danych i wyceny usług,
  • w zakresie finansów publicznych.
 • We wniosku wskazano 1 obszar tematyczny, w ramach którego planowane jest zastosowanie obligacji społecznych. Wskazany obszar mieści się w zakresie interwencji EFS (zgodnie z przyjętym tematem).
 • Projekt jest realizowany maksymalnie przez 48 miesięcy, przy czym pierwszy etap trwa maksymalnie 9 miesięcy a trzeci etap maksymalnie 2 miesiące.

Powyższa opinia nie będzie miała charakteru wiążącego z uwagi na fakt, że wnioski podlegają ocenie nie przez IOK, ale 2 ekspertów będących członkami Komisji Oceny Projektów. Nie będzie mogła być również podstawą dla złożenia ewentualnego protestu. Jej celem jest zminimalizowanie ryzyka odrzucenia projektu na etapie oceny formalnej w przypadku tej części kryteriów, które, jak wynika z dotychczasowej praktyki IOK oraz pytań przesyłanych w związku z ogłoszonym konkursem, mogą budzić wątpliwości. Ponadto, zasięgnięcie opinii nie jest obligatoryjne – propozycja ta jest skierowana wyłącznie do podmiotów zainteresowanych taką możliwością.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie skanu wydruku wniosku z SOWA w formacie PDF na skrzynkę pocztową akcelerator@mr.gov.pl do dnia 21 października br.

Proszę pamiętać, że nie należy przesyłać wniosku za pośrednictwem SOWA – w takim przypadku oznaczałoby to ostateczne jego złożenie w IOK.