Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.10.2016

Instytucja Organizująca Konkurs zakończyła ocenę wniosków w konkursie na opracowanie modelu polskiej obligacji społecznej w temacie „Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększania efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS”. Do dofinansowania wybrano 5 projektów na łączną kwotę ponad 1,4 mln zł.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

UWAGA!

Wnioski składane są jedynie w formie elektronicznej.

 

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 20 września do 31 października  do godz. 23:59.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w konkursie może być podmiot publiczny lub niepubliczny, który w modelu wdrażania obligacji społecznych opracowywanym w tym konkursie będzie pełnił jedną z poniższych ról:

 • zarządca obligacji (instytucja publiczna szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego)
 • usługodawca (podmiot publiczny lub prywatny)
 • operator (podmiot publiczny lub prywatny)

Więcej informacji nt. wymagań w zakresie każdej z ról możliwych do pełnienia przez wnioskodawcę zawiera regulamin konkursu.

Projekty można składać w partnerstwie. Zawarcie partnerstwa jest obowiązkowe w przypadku, gdy wnioskodawca planuje pełnić rolę usługodawcy lub operatora.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na stworzenie koncepcji nowego mechanizmu finansowania usług społecznych w Polsce z wykorzystaniem obligacji społecznych - czyli opracowanie gotowego do testowania modelu wdrażania obligacji społecznych oraz zawiązanie partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu w kolejnym konkursie.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

97,00 %

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 1 500 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Uwaga! Z dniem 20.10.2016 r. zmianie uległ regulamin konkursu.

Informacja o zmianie regulaminu konkursu z dnia 20.10.2016 r. (PDF 48 KB) 

Regulamin konkursu (PDF 817 KB) (wersja aktualna)

Informacja o zmianie regulaminu konkursu  z dnia 19.09.2016 r. (DOCX 20 KB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) (wersja archiwalna - obowiązująca do 19.10.2016 r.)

Regulamin konkursu (PDF 940 KB) (wersja archiwalna - obowiązująca do 18.09.2016 r.)

Załącznik 1a Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (częściowo wypełniony) (PDF 760 KB) (DOCX 140 KB) (wersja aktualna)

Załącznik 1a Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (częściowo wypełniony) (PDF 760 KB) (wersja archiwalna obowiązująca do 18.09.2016 r.)

Załącznik 1b Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 567 KB)(wersja aktualna)

Załącznik 1b Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 567 KB) (wersja archiwalna obowiązująca do 18.09.2016 r.)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 617 KB) (wersja aktualna)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  (PDF 482 KB) (wersja archiwalna - obowiązująca do 19.10.2016 r.)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 870 KB) (wersja archiwalna -  obowiązująca do 18.09.2016 r.)

Załącznik 3 Wzór opisu założeń modelu (DOC 358 KB)

Załącznik 4 Minimalny zakres listu intencyjnego (DOC 346 KB)

Załącznik 5 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (PDF 258 KB)

Załącznik 6 Wzór karty oceny merytoryczno - formalnej (PDF 440 KB) (wersja aktualna)

Załącznik 6 Wzór karty oceny formalno - merytorycznej (PDF 521 KB) (wersja archiwalna obowiązująca do 18.09.2016)

Załącznik 7 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 287 KB)

Załącznik 8 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 288 KB)

Załącznik 9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 288 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 291 KB)

Załącznik 11a Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Załącznik 11b Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Załącznik 12 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 353 KB)

Załącznik 13 Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatków (PDF 244 KB)

Załącznik 14 Materiały OECD na temat SIB (PDF 865 KB)

Załącznik 14 Materiały OECD na temat SIB cz.2 (PDF 526 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie określa Załącznik 1a Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (częściowo wypełniony) (PDF 760 KB) oraz Załącznik 1b Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 567 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie określa Załącznik 11a Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB) i Załącznik 11b Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: obligacjePL@mr.gov.pl

Odpowiedzi na pytania (PDF 303 KB), które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs w dniach od 28 lipca do 7 października 2016 r. (dokument w formacie DOC 116 KB)

Odpowiedzi na pytania (PDF 197 KB), które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs w dniach od 8 do 27 października 2016 r.  (dokument w formacie DOC 87 KB )

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób reprezentujących podmioty zainteresowane udziałem w konkursie Ścieżka B – Obligacje społeczne PL w temacie Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Spotkanie odbędzie się 4 października br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Sali 1106 (wejście od ul. Wspólnej 2/4) w godzinach od 10:00 do 14:00.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia konkursu oraz kryteria oceny projektów. Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru i późniejszej realizacji projektów wybranych w ramach konkursu.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie do 28 września br. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (DOC 413 KB) na adres: obligacjePL@mr.gov.pl.

Uwaga!

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

 

Prezentacja ze spotkania informacyjnego w dniu 4 października 2016 

Prezentacja_ObligacjePL_4.10.16 (PPT 2 MB)

Prezentacja_ObligacjePL_4.10.16 (PDF 1 MB)

Możliwość pozyskania opinii w zakresie spełniania części warunków konkursu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zasięgnięcia opinii Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) odnośnie do zapisów wniosków o dofinansowanie projektów przygotowywanych w konkursie ŚCIEŻKA B – OBLIGACJE SPOŁECZNE PL. Opinia IOK będzie dotyczyła następujących kryteriów:

 • Czy wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności?
 • Czy wnioskodawca jest:
  • zarządcą obligacji (czyli instytucją/instytucjami publicznymi szczebla krajowego/regionalnego/lokalnego, w której kompetencji (kompetencjach) leży rozwiązanie zdefiniowanego we wniosku problemu),
  • usługodawcą (czyli organizacją działającą w obszarze określonych problemów społecznych, która udziela wsparcia w ramach zdefiniowanego wstępnie problemu/problemów),
  • operatorem (czyli organizatorem całego procesu wdrażania obligacji społecznych)?
 • Czy w przypadku jeżeli wnioskodawcą jest usługodawca lub operator, wniosek został złożony w partnerstwie z instytucją publiczną szczebla krajowego/regionalnego/lokalnego, w której kompetencji leży rozwiązanie zdefiniowanego we wniosku problemu?
 • Czy wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) przewiduje powołanie interdyscyplinarnego zespołu osób o minimum 3-letnim doświadczeniu:
  • w zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych lub innych formy pomocy finansowej podlegające zwrotowi,
  • w pozyskiwaniu funduszy od inwestorów,
  • w zakresie problemu/problemów do rozwiązania wskazanego we wniosku,
  • w określaniu efektów działań społecznych, ich mierników, analizy danych i wycenie usług,
  • w finansach publicznych?

Powyższa opinia nie będzie miała charakteru wiążącego z uwagi na fakt, że wnioski podlegają ocenie nie przez IOK, ale 2 ekspertów będących członkami Komisji Oceny Projektów, wybieranych w drodze losowania. Opinia nie będzie mogła być więc podstawą dla złożenia ewentualnego protestu. Jej celem jest zminimalizowanie ryzyka odrzucenia projektu przy weryfikacji ogólnych kryteriów formalnych oraz kryteriów dostępu w przypadku tej części kryteriów, które, jak wynika z dotychczasowej praktyki IOK oraz pytań przesyłanych w związku z ogłoszonym konkursem, mogą budzić wątpliwości.

Zasięgnięcie opinii nie jest obligatoryjne – propozycja ta jest skierowana wyłącznie do podmiotów zainteresowanych taką możliwością.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie skanu wydruku wniosku z SOWA w formacie PDF na skrzynkę pocztową obligacjePL@mr.gov.pl do dnia 21 października br.

UWAGA!

Proszę pamiętać, że nie należy przesyłać wniosku za pośrednictwem SOWA – w takim przypadku oznaczałoby to ostateczne jego złożenie w IOK i brak możliwości dalszej modyfikacji.