Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 30.09.2016

Ministerstwo Rozwoju zakończyło ocenę wniosków w konkursie na „Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy”. Do dofinansowania wybrano 4 projekty uczelni na łączną kwotę ponad 3,6 mln zł.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku

albo

  • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MR.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

  • osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MR, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
  • przesyłką kurierską;
  • pocztą;

albo

  • w formie elektronicznej — w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MR (adres: /MR/SkrytkaESP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podstawowe jednostki organizacyjne uczelni kształcące na kierunku z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych, które posiadają co najmniej ocenę A.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na zoperacjonalizowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki wnioskodawcy modelu przygotowania wdrożeniowych prac licencjackich lub magisterskich na studiach z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 30 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Uwaga! Z dniem 31.08.2016 r. uległ zmianie regulamin konkursu.

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (DOCX 19 KB)

Regulamin konkursu (PDF 547 KB) (wersja aktualna)

Regulamin konkursu (PDF 513 KB) (wersja obowiązująca do 30.08.2016 r.)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 194 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 643 KB) (wersja aktualna)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 611 KB) (wersja obowiązująca do 30.08.2016 r.)

Załącznik nr 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (DOC 345 KB)

Załącznik nr 4 Wzór opisu modelu przygotowania wdrożeniowych prac dyplomowych na studiach z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych (DOCX 333 KB)

Załącznik nr 5 Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatków (PDF 97 KB)

Załącznik nr 6 Karta weryfikacji poprawności wniosku (PDF 69 KB)

Załącznik nr 7 Wzór karty oceny formalnej (PDF 126 KB)

Załącznik nr 8 Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 114 KB)

Załącznik nr 9 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 66 KB)

Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 68 KB)

Załącznik nr 11 Wzór deklaracji poufności dla członka Komisji Oceny Projektów (PDF 64 KB)

Załącznik nr 12 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 64 KB)

Załącznik nr 13 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Załącznik nr 14 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 552 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 194 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa Załącznik nr 13 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: innohuman@mr.gov.pl

Odpowiedzi na pytania (DOCX 153 KB), które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs od 26 sierpnia do 15 września 2016 r.

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs od 30 czerwca do 25 sierpnia 2016 r. (PDF 334 KB)

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób reprezentujących podmioty zainteresowane udziałem w konkursie INNOHUMAN w temacie na "Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy", który jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Spotkanie odbędzie się 9 września br. w sali kinowej Ministerstwa Rozwoju (wejście od ul. Wspólnej 2/4) w godzinach od 10:00 do 14:00.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia konkursu oraz kryteria oceny projektów. Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru i późniejszej realizacji projektów wybranych w ramach konkursu.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie do 12 sierpnia br. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (DOC 411 KB) na adres: innohuman@mr.gov.pl.

Uwaga!

Termin nadsyłania zgłoszeń na spotkanie informacyjne został przedłużony do 5 września!

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego z dnia 9 września br.

Prezentacja ze spotkania (PPT 2 MB)

Informacja o możliwości pozyskania opinii w zakresie spełniania części warunków konkursu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zasięgnięcia opinii Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) odnośnie do zapisów projektów w konkursie INNOHUMAN. Szczegóły dotyczące opiniowania wniosków znajdują się poniżej.

Opiniowanie wniosków (DOC 29 KB)