Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 3.4

3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 30.09.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 28 lutego 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Wyniki naboru 28.02.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

-

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

  • na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz
  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej  podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech ze wskazanych poniżej elementów:

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),
  • umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,
  • w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym,
  • zarządzania informacją.

W uzasadnionych przypadkach w projekcie można przewidzieć wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2016 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 132 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 128 004 000,00 zł, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres e-mail: Kopernik@ncbr.gov.pl

Linki

Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca PO WER.