Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 3.2

3.2 Studia doktoranckie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.03.2017

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 70 do maksymalnie 130 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski składa się w jednym z dwóch dopuszczalnych trybów: W systemie SOWA poprzez opatrzenie wniosku podpisem elektronicznym w jednej z dwóch form: podpis kwalifikowany (Certyfikat kwalifikowany)profil zaufany ePUAP. Składanie podpisu elektronicznego na wniosku możliwe jest dla wszystkich osób uprawnionych oraz partnerów wskazanych w danym wniosku o dofinansowanie lub też w systemie SOWA wraz ze złożeniem wersji papierowej – oznacza to równoczesne złożenie wniosku: na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.Wnioskodawca musi mieć co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  • interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2016 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Planowana alokacja na konkurs wynosi 155 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: doktoranckie@ncbr.gov.pl

Linki

Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca PO WER.