Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.9

2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 5.12.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3
  00-349 Warszawa
  lub
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka  1/3/5
  00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-349 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest: wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. Oczekuje się, że przedsiębiorstwa społeczne objęte interwencją zwiększą uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W definicji używanej w prawodawstwie unijnym stosowanie klauzul społecznych daje możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od spełnienia przez wykonawcę określonych warunków społecznych.

Ich zastosowanie umożliwia wykonanie przetargu nie tylko zgodnie z potrzebami samej jednostki zamawiającej, ale również otoczenia, w którym ona funkcjonuje. Klauzule społeczne z założenia mają co do zasady umożliwić uwzględnienie istotnych względów społecznych przy realizacji zamówienia. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się wyłonienie pięciu projektów, w ramach 5 makroregionów:

 • Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie)
 • Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie)
 • Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie)
 • Makroregion IV (pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)
 • Makroregion V (małopolskie, śląskie, świętokrzyskie).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt 5.2 i 5.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-011/16.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 600 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-011/16 z dn. 7.11.2016 r. (AKTUALNY)

Poprzednie wersje Regulaminu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-011/16.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9 i 9a Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-011/16.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 6 Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-011/16.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: zamowienia@efs.mrpips.gov.pl