Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.6

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 11.09.2015
Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie został określony.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście lub pocztą kurierską) w siedzibie IOK:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

bądź pocztą – listem poleconym /pocztą kurierską na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu mającego na celu zidentyfikowanie istniejących barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym opracowanie raportu zawierającego zidentyfikowane bariery prawne, administracyjne, organizacyjne oraz kierunki działań, a także sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień w/w Konwencji.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria formalne, merytoryczne i strategiczne zgodne z pkt 15, 16 i 17.2 Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100% wartości projektu

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

15 000 000,00 ZŁ

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

UWAGA: Zmiana Regulaminu z dnia 17.08.2015 r.

Regulamin konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 z dnia 17.08.2015 r. - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

UWAGA: Zmiana Regulaminu z dnia 14.08.2015 r.

Regulamin konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 z dnia 14.08.2015 r. - wersja poprzednia z dnia 14.08.2015 r.


UWAGA: Zmiana Regulaminu z dnia 27.07.2015 r.

Regulamin konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 z dnia 27.07.2015 r. - wersja poprzednia z dnia 27.07.2015 r.

Regulamin konkursu konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 - wersja poprzednia z dnia 2.07.2015 r.

Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 10 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach PO WER dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

Załącznik 12 – Definicje wskaźników monitorowania PO WER - Za łącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 8ii)

Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Załącznik 15 – Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 16 – Katalog stawek jednostkowych

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 8 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy został określony w Załączniku nr 9 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres: konwencjaONZ@kapitalludzki.gov.pl lub telefonicznie: 22 461 62 73, 22 461 63 80.

Zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach ogłoszonego konkursu zapraszamy do rejestracji na spotkania informacyjne organizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

Spotkania odbędą się:

  • 22 lipca 2015 r. (środa) w godz. 12.00-15.00
  • 27 lipca 2015 r. (poniedziałek) w godz. 12.00-15.00

w siedzibie MPiPS w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (sala 107, I piętro).

Zachęcamy do zapoznania się z bliższymi informacjami na temat spotkań.

Linki

Strona Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej