Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.17

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 5.12.2016

 W dniu 23 lutego 2017 roku członkowie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16 „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych” zakończyli ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

Na konkurs wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie. 9 projektów przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

W wyniku oceny merytorycznej i przeprowadzonych negocjacji projektów dofinansowanie przyznano 4 projektom (po 1 projekcie w obszarze apelacji warszawskiej i łódzkiej; apelacji poznańskiej i wrocławskiej; apelacji krakowskiej i katowickiej oraz apelacji lubelskiej i rzeszowskiej).

Nie udało się wyłonić do dofinansowania projektu przewidującego realizację wsparcia w obszarze apelacji gdańskiej, szczecińskiej i białostockiej.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2017 (28 lutego 2017 r.)

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać:

• w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/)

oraz

• w formie papierowej (1 egz.) wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski w formie papierowej można złożyć:

• osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30) w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości,

• przesyłką kurierską,

• pocztą.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

• organizacje pozarządowe,

• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

• przedsiębiorcy,

• szkoły wyższe,

• jednostki naukowe,

• Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawców oferty szkoleniowej z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi) oraz dla asystentów sędziów w sądach powszechnych na terenie 5 wybranych grup sądów (obszarów wsparcia):

• apelacji warszawskiej i łódzkiej (alokacja 1 850 000 PLN),

• apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej (alokacja 1 850 000 PLN),

• apelacji poznańskiej i wrocławskiej (alokacja 1 295 000 PLN),

• apelacji krakowskiej i katowickiej (alokacja 1 850 000 PLN),

• apelacji lubelskiej i rzeszowskiej (alokacja 740 000 PLN).

W wyniku konkursu zostanie wybranych do realizacji po jednym projekcie w każdym z ww. obszarów wsparcia.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie_konkursu. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 585 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

UWAGA: Zmiana regulaminu konkursu - dotyczy kryterium dostępu, wydłużenia terminu naboru wniosków do 5 grudnia 2016 r., załącznika nr 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER.

Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 18 listopada 2016 r.

Dokonane zmiany mają na celu doprecyzowanie interpretacji jednego z kryteriów dostępu, zgodnie z którym wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, partner społeczny zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, przedsiębiorca, szkoła wyższa, jednostka naukowa lub Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury posiadająca/y łącznie z partnerami (o ile dotyczy) udokumentowane doświadczenie w realizacji – w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu - co najmniej jednego szkolenia/cyklu szkoleń dla sektora sprawiedliwości, w którym wzięło udział min. 100 uczestników (s. 30 Regulaminu konkursu). Biorąc pod uwagę, że w grupie wnioskodawców projektów  znajdują się szkoły wyższe i jednostki naukowe, które posiadają bogate doświadczenie w kształceniu i doskonaleniu zawodowym kadr wymiaru sprawiedliwości, ale realizowanego z reguły w ramach studiów podyplomowych, Instytucja Organizująca Konkurs  uznaje za zasadne i zgodne z celem wprowadzenia ww. kryterium umożliwienie szkołom wyższym i jednostkom naukowym wykazanie się doświadczeniem w organizacji studiów podyplomowych jako doświadczeniem adekwatnym do realizacji cyklu szkoleń. Jednocześnie, mając na uwadze, że taka interpretacja może zachęcić część szkół wyższych i jednostek naukowych do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie, Instytucja  Organizująca Konkurs podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do dnia 5 grudnia 2016 roku. Modyfikacji wymagał tym samym załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER.

 

UWAGA: Zmiana regulaminu konkursu – dotyczy załącznika 12 Zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER.

Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 21 października 2016 r.

Uzasadnienie: Wprowadzone zmiany w Zestawieniu standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER mają na celu dostosowanie kategorii i maksymalnych cen rynkowych wydatków do specyfiki  konkursu.

Regulamin konkursu – wersja po zmianach z dnia 18.11.2016 r. (obowiązująca)  (PDF 978 KB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna  (PDF 977 KB)

Załącznik 1 wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 259 KB)

Załącznik 2 karta oceny formalnej  (PDF 433 KB)

Załącznik 3 karta oceny merytorycznej (PDF 519 KB)

Załącznik 4 wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 323 KB)

Załącznik 5 wzór deklaracji poufności dla obserwatora  (PDF 322 KB)

Załącznik 6 wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 326 KB)

Załącznik 7 wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 326 KB)

Załącznik 8 wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 506 KB)

Załącznik 9 instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 851 KB)

Załącznik 10a wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Załącznik 10b wzór umowy o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe (PDF 1 MB)

Załącznik 11 lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER - wersja po zmianach z dnia 18.11.2016 r. (obowiązująca) (PDF 263 KB)

Załącznik 11 lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER -  wersja archiwalna (PDF 262 KB)

Załącznik 12 zestawienie standardu i cen rynkowych w ramach PO WER - wersja archiwalna  (PDF 312 KB)

Załącznik 12 zestawienie standardu i cen rynkowych w ramach PO WER - wersja po zmianach z dnia 21.10.2016 r. (obowiązująca) (PDF 295 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 506 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556 . Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi    

Linki

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości