Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.15

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IV kwartał 2016

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu materiałów/narzędzi wspierających kształcenie w zakresie języka angielskiego specjalistycznego. Beneficjent w ostatnich pięciu latach opracował co najmniej pięć materiałów do nauczania języka angielskiego specjalistycznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Każdy projekt powinien dotyczyć opracowania materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu języka obcego zawodowego wyłącznie dla jednego z 10 obszarów zawodowych. Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na dany obszar kształcenia z języka obcego zawodowego wskazany w regulaminie konkursu. Ponadto z podziałem tym muszą być również zgodne maksymalne wartości przeznaczone w ramach projektu na opracowanie e-zasobów dla grup zawodów, co powinno zostać klarownie wskazane w treści wniosku o dofinansowanie. Obszar kształcenia z języka obcego zawodowego, dla którego opracowane e-zasoby należy uwzględnić w tytule projektu w pkt. 1.6 wniosku.W konkursie e-zasoby dla danego obszaru języka obcego zawodowego mogą być opracowane wyłącznie raz. Dlatego w ramach konkursu wybrany zostanie jeden, najwyżej oceniony projekt, dla każdego z 10 obszarów kształcenia.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Regulamin_konkursu_JOZ_wersja_aktualna_29_07_2016 (PDF 10 MB)

Regulamin konkursu (PDF 9 MB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

17 358 000 zł

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

17 358 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

 

Zmiana w Regulaminie konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16 Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego. Regulamin konkursu został doprecyzowany w następującym zakresie:

- doprecyzowano zapisy w zakresie braku możliwości realizacji w ramach przedmiotowego konkursu projektów w partnerstwie ponadnarodowym;

- wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie do 26 września 2016 r.

Regulamin konkursu JOZ aktualizacja 05.09.2016 r. (PDF 870 KB)

Informacja IP o zmianie Regulaminu konkursu (PDF 306 KB)

Informacja IZ - realizacja projektów w ramach 2.15 POWER w partnerstwie z podmiotem zagranicznym (PDF 116 KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie w dniu 29 lipca 2016 r. Regulaminu konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16 Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego ogłoszonego w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 

Regulamin konkursu został na wniosek Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz departamentu merytorycznego MEN doprecyzowany w następującym zakresie: 

  • doprecyzowanie zapisów dotyczących tego w jaki sposób weryfikowane będzie spełnienie przez opracowane e-zasoby standardów technologicznych wskazanych w formie załączników do Regulaminu konkursu;
  • poszerzenie Słownika pojęć i skrótów o hasła związane ze spełnieniem standardów technologicznych przez opracowane e-zasoby; doprecyzowanie informacji nt. długości trwania poszczególnych materiałów wchodzących w skład e-zasobu;
  • dokonanie poprawek technicznych w treści Regulaminu konkursu;
  • aktualizacja listy załączników do Regulaminu konkursu m.in. poprzez wskazanie w Zestawieniu standardu i maksymalnych cen w zakresie wybranych wydatków finansowanych w ramach PO WER przygotowane przez Instytucję Pośredniczącą MEN o koszt tłumaczenia specjalistycznego na język obcy oraz rezygnację z dwóch dodatkowych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 Regulamin_konkursu_JOZ_wersja_aktualna_29_07_2016 (PDF 10 MB)

Regulamin konkursu (PDF 9 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 591 KB)

Załącznik nr 2 Roczny Plan Działania na 2016 r.  (PDF 2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 3 MB)

Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 779 KB)

Załącznik nr 5 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER  (PDF 267 KB)

Załącznik nr 6 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 175 KB)

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 271 KB)

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 256 KB)

Załącznik nr 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 174 KB)

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 400 KB)

 Załącznik nr 11 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 389 KB)

Zalacznik_nr_12_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu (DOC 16 MB)

Zalacznik_nr_13_Podzial_obszarow_zawodowych_na_zawody_kwalifikacje_i_moduly (PDF 285 KB)

Zalacznik_nr_14a_Wymagania_techniczne_dla_materialow_audiowizualnych_wprowadzanych_do_platformy_epodreczniki (PDF 568 KB)

Zalacznik_nr_14b_Dokumentacja_techniczna_dla_zew_dostawcow_programistow_WOMI (PDF 943 KB)

Zalacznik_nr_15_Wykaz_maksymalnych_stawek (PDF 203 KB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Zalacznik_nr_12_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu (DOC 16 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) zwanej dalej: ustawą. Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego - protestu. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której: projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny; projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek w tym  szczegółowy opis procedury odwoławczej znajdują się w rozdziale VI Regulaminu konkursu.  

Pytania i odpowiedzi

 

Lista członków KOP (PDF 366 KB)

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16 Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.

W związku z kwestiami poruszonymi podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się 24 sierpnia br., Regulamin konkursu został doprecyzowany w następującym zakresie:

- doprecyzowano zapisy w zakresie braku możliwości realizacji w ramach przedmiotowego konkursu projektów w partnerstwie ponadnarodowym;

- wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie do 26 września 2016 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16 Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.Spotkanie odbędzie się 24 sierpnia 2016 r. (środa) o godzinie 11.00 w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25, sala nr 305, III piętro.Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 22 sierpnia br. (poniedziałek) na adres: konkurs.joz@men.gov.pl Program spotkania: (PDF 221 KB)

 

e-mail: konkurs.joz@men.gov.pl

 

FAQ_cz. 4 do_konkursu_JOZ (PDF 215 KB)

FAQ_cz. 3 do_konkursu_JOZ (PDF 413 KB)

FAQ_cz. 2 do_konkursu_JOZ (PDF 390 KB)

FAQ_cz. 1 do_konkursu_JOZ (DOCX 18 KB)

Wskazowki_techniczne_do_zamieszczania_e_zasobow_JOZ (DOCX 18 KB)

 

Linki

www.efs.men.gov.pl