Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.1

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 16.08.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie został określony.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
 • oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

 • instytucje szkoleniowe
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • instytucje publiczne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Jednocześnie, Wnioskodawca, jak i partnerzy (jeśli dotyczy), zgodnie z kryterium dostępu, posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku:

 • co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 80 osób,
 • dysponuje lub będzie dysponował trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia z zakresu w/w ustawy dla co najmniej 50 osób ogółem.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 ma na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tys. ludności.

Zgodnie z założeniami konkursu, szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla przedstawicieli władz samorządu gminnego oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostaną przeprowadzone na terenie następujących makroregionów:

 • makroregion centralny obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie
 • makroregion południowy obejmujący województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie
 • makroregion wschodni obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
 • makroregion północno-zachodni obejmujący województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty, po jednym na każdy makroregion na maksymalną kwotę wskazaną dla każdego makroregionu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria formalne, merytoryczne oraz strategiczne zgodne z punktami 15, 16 i 17 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

97,00%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

4 415 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 z dnia 29.07.2016 r. (AKTUALNY)

Regulamin konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 z dnia 31.05.2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 9a - Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9b - Wzór umowy o dofinansowanie – państwowe jednostki budżetowe

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały określone w pkt 18 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 - wersja z dn. 19.07.2016 r.

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: szkolenia@efs.mrpips.gov.pl

Linki

http://www.efs.mrpips.gov.pl